Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2014

2 Sử Ký 34:29-33
Tôn Thờ Chúa Hằng Sống

“Giô-si-a loại bỏ tất cả những điều ghê tởm khỏi đất nước Ít-ra-ên và khiến mọi người trong nước Y-sơ-ra-ên phải phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, họ luôn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không lìa bỏ Ngài” (câu 33 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a bày tỏ thái độ nào trước Kinh Luật của Chúa mà họ đã tìm được? Đức Chúa Trời hứa gì khi Vua Giô-si-a hạ mình ăn năn trước Chúa? Sự thờ phượng với tất cả lòng kính sợ Chúa của Vua Giô-si-a ảnh hưởng thế nào trên toàn dân?

Khi nghe đọc Luật Pháp của Chúa, Vua Giô-si-a đã xé áo mình bày tỏ sự hạ mình trước Chúa. Bao nhiêu năm với lòng khao khát tìm Chúa, nhưng chưa một lần được nghe Luật Pháp Chúa truyền, vua cho tìm ngay những người có trọng trách để giảng giải Lời Chúa, và vua khám phá ra rằng, cả dân tộc mình lâu nay đang đối diện với cơn thịnh nộ của Chúa vì theo tà thần mà bỏ quên Luật Pháp của Ngài. Vua khám phá được đâu là nguyên nhân mà đất nước trong thời các tổ phụ đã không được ban phước: Vì họ bất tuân những điều Đức Chúa Trời truyền bảo. Lời Chúa được ban ra không phải chỉ để nghe suông, nhưng khi học phải cẩn thận làm theo, làm như vậy mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ảnh hưởng bởi những tác động của cuộc sống chung quanh, nhiều tín hữu Cơ Đốc ngày nay không còn quý trọng quyển Kinh Thánh mình đang có, bỏ quên Lời Chúa mà mình cần phải học biết, nên không thể khám phá gia tài chứa đựng trong đó mà Chúa muốn ban cho người kính sợ Ngài. Quyển sách Luật Pháp của Chúa đã được ông Môi-se ghi lại từ gần 900 năm trước đó, có thể bị loài người xem như không có giá trị, nhưng Tác Giả của sách đó vẫn luôn thực hữu và tồn tại, và Đức Chúa Trời vẫn thành tín với những điều Ngài đã truyền phán.

Lòng tôn kính thờ phượng Đức Chúa Trời của Vua Giô-si-a đã ảnh hưởng trên toàn hội chúng. Trọn đời vua, dân chúng không từ bỏ Chúa là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Việc tuân giữ Lời Chúa chẳng những đem lại phước hạnh cho bản thân, mà cũng đem lại phước hạnh cho những người chung quanh nữa. Đó là điều chắc chắn cho mọi người, ở mọi nơi, trong mọi thời đại. Đức Chúa Trời muốn người nào đã đặt lòng tin nơi Chúa thì phải luôn luôn giữ mối tương giao thật sự với Ngài, vì Chúa có thật, và hằng sống.

Bạn có để thì giờ tìm kiếm Lời Chúa hàng ngày không? Những bận rộn của đời sống có lấn áp mối tương giao của bạn với Chúa không? Đời sống đức tin bạn ảnh hưởng đến người chung quanh mình như thế nào?

Chúa ôi! Ở trên trời con chẳng có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top