Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2014

Giăng 5:16-30
Chúa Giê-xu Bình Đẳng với Đức Chúa Trời

“Chúa Giê-xu trả lời với họ: “Thật, Ta nói với các ông, Con không thể tự mình làm việc gì, nhưng chỉ làm những việc Con thấy Cha làm; bất kỳ Cha làm việc gì, Con cũng làm như thế” (câu 19 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Giu-đa muốn truy bức Chúa Giê-xu? Người Giu-đa đã làm gì khi nghe Chúa Giê-xu nói Ngài bằng Đức Chúa Trời hay Ngài là Đức Chúa Trời? Theo bạn Chúa Giê-xu là ai? Bạn học được điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh nầy?

Chúa Giê-xu chữa lành người bại vào ngày Sa-bát là một việc làm tốt, đáng ra người Giu-đa phải mừng cho người bại và cảm ơn người đã chữa lành người bại. Nhưng do không có tình yêu thương, họ chỉ máy móc làm theo thói quen và thông lệ nên không có sự cảm thông, không hiểu biết luật yêu thương của Đức Chúa Trời nên họ quay qua tìm cách truy bức Chúa Giê-xu. Họ tức giận hơn nữa khi nghe Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là Cha, điều đó có nghĩa Chúa Giê-xu bằng Đức Chúa Trời. Đối với người Giu-đa, đây là lời lộng ngôn và tội lộng ngôn thì bị xử tử (Lê-vi Ký 24:10-16), vì vậy người Giu-đa tìm cách giết Chúa Giê-xu.

Có bảy chi tiết cho thấy Chúa Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời: (1) Bình đẳng trong công tác: “Mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy” (câu 19). (2) Bình đẳng trong hiểu biết: “Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm” (câu 20). (3) Bình đẳng trong quyền năng khiến người chết sống lại: “Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy” (câu 21, 28, 29). (4) Bình đẳng trong sự đoán xét: “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con” (câu 22, 27). (5) Bình đẳng trong sự tôn kính: “Đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy” (câu 23). (6) Bình đẳng trong sự tái tạo: “Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta thì vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (câu 24, 25). (7) Bình đẳng trong sự hiện hữu: “Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy” (câu 26). Người Giu-đa đã thấy Chúa Giê-xu làm những việc lạ lùng, đầy quyền năng mà họ cũng không nhận Ngài là Chúa Cứu Thế. Họ chỉ coi Ngài là một con người bởi sự kiêu ngạo, sự cứng lòng, và thành kiến của họ.

Có việc lạ lùng nào Chúa làm trong đời sống bạn mà bạn vẫn còn nghi ngờ Ngài chăng? Với bạn, Chúa Giê-xu là bậc vĩ nhân, Đấng siêu đẳng hay là Đức Chúa Trời hằng sống? Ngài đồng đẳng, đồng quyền, đồng vinh hiển với Cha Ngài. Chúng ta phải biết tôn kính Chúa Con, cũng như tôn kính Chúa Cha vậy.

Kính lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài giúp con luôn biết tôn kính, yêu thương Ngài, cũng như tôn kính Chúa Cha.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 3.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top