Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 7/6/2014

Ê-sai 14:1-8
Chỗ An Toàn

“Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn, và kẻ nghèo khổ trong dân Ngài sẽ được nơi ẩn náu” (câu 32 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau lời tiên tri đoán phạt Ba-by-lôn (chương 13), ở đây ông Ê-sai cho dân tộc ông thấy hành động ân sủng nào Đức Chúa Trời dành cho họ? Những khổ cực nào họ chịu trong thời gian lưu đày? Trong lời chế nhạo Ba-by-lôn, câu nào cho thấy người Ít-ra-ên nhận biết đâu là nơi an toàn cho họ?

Bên cạnh sự đoán phạt dành cho Ba-by-lôn là sứ điệp hy vọng cho Ít-ra-ên, một cộng đồng nhỏ bé và chẳng nghĩa lý gì với Ba-by-lôn: Sự lưu đày sẽ kết thúc (câu 1-3).

Sứ điệp hy vọng cho Ít-ra-ên không ra từ họ vì dân tộc nầy nhiều lần từ bỏ Chúa của mình chạy theo Dân Ngoại thờ tà thần, họ không đáng được Chúa đoái hoài, nhưng ân sủng của Chúa luôn đầy trọn nên Ngài vẫn thương xót họ, Ngài chọn họ một lần nữa, nghĩa là Ngài sẽ giải cứu họ khỏi chốn lưu đày. Cũng vậy, chúng ta không đáng được thương xót, không đáng được chọn, nhưng Chúa đã thương xót và chọn chúng ta và Ngài đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi qua sự chết của con Ngài, đem chúng ta trở lại làm con dân Ngài. Khi Đức Chúa Trời khôi phục con dân Ngài thì Ngài cũng khiến Dân Ngoại hiệp tác, trợ giúp họ hồi hương, sống chung hòa bình với họ (câu 2). Chẳng những vậy, “trên đất của Đức Giê-hô-va” là đất Chúa hứa ban cho dân Ngài, dân Chúa không còn là nô lệ mà là người cai trị những người đã từng áp bức mình (câu 3).

Không còn bị áp bức, phục dịch nữa, họ hát bài ca chế nhạo Ba-by-lôn, người đã áp bức họ. Tuy vậy, họ cũng biết họ không có đủ sức mạnh để đánh lại Ba-by-lôn, mà Chúa, Đức Giê-hô-va đã bẻ gãy quyền lực (cây gậy) cai trị (cây trượng) của người gian ác (câu 4-5). Cả thế giới được cứu chuộc sẽ cất cao tiếng hoan ca, ngay cả cây rừng cũng không thể nín lặng. Chỉ trong Đức Chúa Trời mới được bình an, vui thỏa. Vì vậy, khi Dân Ngoại hỏi đâu là nơi ẩn náu? Thì câu trả lời của dân Chúa: Si-ôn, sẽ là nơi an toàn cho những ai nương náu mình, vì đây là nơi Đức Chúa Trời thiết lập (câu 32).

Trong thế giới đầy biến động nầy đâu là chỗ an toàn để bạn yên nghỉ?

Tạ ơn Chúa vì con chỉ tìm thấy sự bình an và yên nghỉ trong Ngài. Xin cho con tiếp tục nương náu mình nơi Ngài để tâm hồn con không giao động bởi biết bao biến dời trên thế gian.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top