Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2014

Ê-sai 12:1-6
Nguồn của Sự Cứu Rỗi

“Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con; con sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của con, Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con” (câu 2 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì lẽ gì người Giu-đa vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời? Tiên tri Ê-sai hàm ý gì khi nói “các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn cứu rỗi”? Bạn có trải nghiệm nào về sự giải cứu từ Đức Chúa Trời?

Tiên tri Ê-sai tiếp tục hướng về tương lai và nhìn thấy rằng một ngày kia Đấng Mết-si-a sẽ trị vì và mọi dân tộc sẽ quy phục Ngài. Trong ngày nầy (câu 1, 4), dân Đức Chúa Trời sẽ chúc tụng Ngài vì Ngài sẽ không còn đổ sự thịnh nộ trên họ. Ngài cũng xoay cơn thịnh nộ của Ngài trên kẻ thù của họ. Người Giu-đa sẽ tôn ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài là sự cứu rỗi họ (câu 2). Khi nói rằng “các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu rỗi” (câu 3), Tiên tri Ê-sai muốn nói rằng, Đức Chúa Trời là sự giải cứu liên tục, không bao giờ dứt cho những người thuộc về Ngài.

“Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi… là sức mạnh của tôi… Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi” (câu 2). Người Ít-ra-ên đã hát những lời nầy khi họ được Ngài giải cứu ra khỏi Ai Cập (Xuất Ai Cập 15:2). Họ cũng hát những lời nầy khi họ quay về xứ sở sau nhiều năm bị lưu đày (Thi Thiên 118:14), và họ sẽ hát những lời nầy khi Chúa Giê-xu trở lại trị vì trong vinh quang. Dân của Đức Chúa Trời không những tôn ngợi Ngài, mà còn khiến cho muôn dân biết đến công việc Ngài. Chỉ tôn ngợi Đức Chúa Trời là không đủ, chúng ta còn phải công bố việc Ngài làm cho các dân tộc khác (câu 5). Họ cần nghe để đáp ứng. Lời làm chứng của những người hưởng được phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ chẳng gượng ép và giả tạo, nhưng là lời chứng có sức thuyết phục mạnh mẽ. Người được Đức Chúa Trời giải cứu không cảm thấy việc làm chứng về sự giải cứu là một gánh nặng mà là niềm vui. Một phần của niềm vui được giải cứu là chia sẻ sự giải cứu cho người khác.

Cuối cùng, dân của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì Đấng Thánh của Ít-ra-ên được tôn trọng giữa vòng họ. Đức Chúa Trời của hoàn vũ ở giữa dân Ngài. Ngài vừa là Đấng Tạo Hóa, vừa là Cha của họ. Ngài là Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài là Chúa Cứu Thế của mọi người, vừa của người Giu-đa và Dân Ngoại, là Đấng Mết-si-a qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Hãy để thời gian suy niệm về ân sủng và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Hãy tự hỏi rằng đâu là những lời hứa thật rất tốt lành đối với bạn? Sau đó chia sẻ những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình với người nào cần nghe đến.

Lạy Chúa là Đấng ban hy vọng và sự vui mừng lớn, hôm nay con dâng lên Ngài lời tôn ngợi và lòng biết ơn. Nguyện sự tôn ngợi phát xuất từ lòng con cùng với lời chứng về tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài giúp ích cho người nghe con thuật lại.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 35-36.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top