Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2014

1 Các Vua 8:1-30
Sự Hiện Diện Vinh Quang của Đức Chúa Trời

“Khi các thầy tế lễ vừa ra khỏi Nơi Thánh thì có đám mây tràn đầy đền thờ của Đức Giê-hô-va … vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập Đền Thờ của Ngài” (câu 10, 11b).

Câu hỏi suy ngẫm: Hòm Giao Ước có liên quan gì đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Sự hiện diện đầy vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đền Thờ nói lên điều gì? Để Đức Chúa Trời luôn hiện diện trong Hội Thánh, trong gia đình, và trong từng cuộc đời, mỗi Cơ Đốc nhân cần phải làm gì?

Phân đoạn hôm nay đề cập đến ba yếu tố quan trọng liên quan đến việc người Ít-ra-ên bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là “Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời” (câu 1-9). Bên trong Hòm Giao Ước là hai bảng đá khắc Mười Điều Răn. Hòm Giao Ước tượng trưng cho sự hiện diện đầy vinh quang của Đức Chúa Trời. Khi Hòm Giao Ước bị mất có nghĩa là sự hiện diện của Ngài không còn ở giữa dân tộc Ít-ra-ên (1 Sa-mu-ên 4:21, 22).

Thứ hai là “Danh Giê-hô-va.” Đền Thờ trên đất là nơi Đức Chúa Trời đặt Danh Ngài (câu 16-19, 29). Đây là nhà cầu nguyện (câu 29, Ma-thi-ơ 21:13), tức là nơi chúng ta là con trai, con gái của Chúa có thể thưa chuyện với Ngài là Đấng ngự trên trời (câu 32-49).

Thứ ba là “mây” (câu 10) tượng trưng cho sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời. Mây liên quan mật thiết đến sự hiện diện của Ngài. Khi người Ít-ra-ên rời Ai Cập để tiến về Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã dùng trụ mây để dẫn dắt họ (Xuất Ai Cập 13:21, 22). Khi ban Luật Pháp cho người Ít-ra-ên, mây che phủ khắp núi và Đức Chúa Trời ở giữa đám mây gọi ông Môi-se đến (Xuất Ai Cập 24:15-18). Khi Đền Tạm hoàn thành, mây bao phủ Đền Tạm và sự vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dẫy Đền Tạm. Giờ đây khi Hòm Giao Ước được đặt vào Nơi Chí Thánh, vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra như đám mây đầy dẫy Đền Thờ. Điều nầy cho thấy Đức Chúa Trời vui lòng và chấp nhận mọi việc mà Vua Sa-lô-môn và dân Ngài làm.

Ngày nay, dù chúng ta không có Hòm Giao Ước và không thấy Đức Chúa Trời ngự trong đám mây với vinh quang chói lòa, nhưng bất cứ nơi đâu con dân Chúa lắng nghe Lời Ngài và vâng theo, nơi đó luôn có sự hiện diện của Ngài. Bất cứ nơi đâu có người tôn thờ và kêu cầu Danh Ngài, Ngài sẽ hiện diện nơi đó để ban ơn giải cứu và ban sự phục hưng cho họ.

Đức Chúa Trời hứa: “Chính mình Ta sẽ đi cùng ngươi, và Ta sẽ cho ngươi an nghỉ” (Xuất Ai Cập 33:14). Lời hứa nầy giúp gì cho bạn khi bước đi với Chúa mỗi ngày? Bạn kinh nghiệm như thế nào về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày?

Lạy Chúa, con cần sự hiện diện của Ngài trong mỗi lãnh vực trong đời sống con. Xin giúp con bước đi trong lối Ngài, kêu cầu Danh Ngài và vâng theo lời Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top