Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014

1 Các Vua 6:1-38
Xây Dựng Nhà của Đức Chúa Trời

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn xây Đền Thờ khi nào và kích cỡ Đền Thờ nầy ra sao? Vì sao Đền Thờ vô cùng quan trọng đối với người Ít-ra-ên và chúng ta? Để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Đền Thờ, bạn cần phải làm gì?

Vua Sa-lô-môn khởi công xây Đền Thờ 480 năm sau khi người Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Qua ông Môi-se, Đức Chúa Trời phán bảo người Ít-ra-ên tìm một chỗ mà “Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn, đặng đặt Danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài” (Phục Truyền 12:5). Giờ đây sau hơn 400 năm, chỗ nầy đã được chọn và nơi ngự của Đức Chúa Trời sắp sửa được xây dựng.

Đền Thờ Vua Sa-lô-môn xây là Đền Thờ đầu tiên được xây trên núi Mô-ri-a (2 Sử Ký 3:1). Đây là sân đạp lúa của ông A-rau-na mà Vua Đa-vít đã mua lại trước kia (2 Sa-mu-ên 24:18-25). Đền Thờ Vua Sa-lô-môn xây, bị hủy phá vào năm 586 trước Chúa, và khi đó cư dân Giu-đa bị người Ba-by-lôn bắt đi lưu dày. Sau đó, một Đền Thờ nhỏ hơn nhiều được những người Ít-ra-ên bị lưu đày trở về xây trên vị trí của đền thờ cũ (A-ghê 2:1-9). Rồi vào năm 20 trước Chúa, Vua Hê-rốt xây dựng lại Đền Thờ do những người bị lưu đày xây, và đây là Đền Thờ mà Chúa Giê-xu đến để thờ phượng và dạy dỗ. Năm 70 sau Chúa, Đền Thờ nầy bị người La Mã san bằng. Nhưng ông Ê-xê-chi-ên nhìn thấy khải tượng một Đền Thờ khác xuất hiện, đây là Đền Thờ vào thời kỳ của Đấng Mết-si-a (Ê-xê-chi-ên 41:1-25; 43:1-12).

Đền Thờ vô cùng quan trọng đối với người Ít-ra-ên và chúng ta. Đền Thờ, hay Đền Tạm trước đó, là nơi ngự của Đức Chúa Trời ở giữa dân Ngài. Đây là chỗ mà người Ít-ra-ên có thể đến gần Đức Chúa Trời, là nơi Ngài gặp gỡ họ. Vì Đức Chúa Trời là thánh và con người là tội lỗi nên Ngài dạy cho dân Ngài nghi thức để thầy tế lễ cầu thay chuộc tội cho họ, nhờ đó họ có thể bước vào sự hiện diện của Ngài. Điều quan trọng khi xây Đền Thờ, người xây phải tuân theo kế hoạch và mô hình mà Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Đền Thờ của Vua Sa-lô-môn được xây theo cùng một kiểu với Đền Tạm, chỉ có khác là kích thước gấp đôi.

Đối với Cơ Đốc nhân, Đền Tạm hoặc Đền Thờ là hình bóng về thực thể thuộc linh vô cùng lạ lùng, đó là qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta được tẩy sạch tội và được vào “Đền Thờ” của Đức Chúa Trời. Bởi của lễ chuộc tội là chính thân và máu Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời vui lòng tiếp nhận chúng ta. Hội Thánh ngày nay chính là Đền Thờ thiêng liêng liêng, xây bởi Cơ Đốc nhân là những viên “đá sống” (1 Phi-e-rơ 2:4-5). 1 Cô-rinh-tô 3:16, 17 nói rằng bản thân mỗi chúng ta là “Đền Thờ” của Đức Chúa Trời, là nơi Thánh Linh Ngài cư trú để ban ơn, dẫn dắt, nâng đỡ chúng ta.

Là Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bạn sẽ làm gì cho Đền Thờ nầy?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì bởi máu Chúa Giê-xu mà con được tẩy sạch mọi tội và con trở thành nơi ngự của Thánh Linh Ngài. Xin giúp sức thêm ơn để con cẩn thận giữ gìn thân thể con là Đền Thờ của Đức Chúa Trời.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 5.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top