Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014

Giăng 3:16
Sự Sống Đời Đời

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào bày tỏ bản chất Đức ChúaTrời yêu thương? Sự sống đời đời là gì? Điều kiện nào cần có để nhận sự sống đời đời? Tin nhận Con Đức Chúa Trời – Chúa Giê-xu có nghĩa gì?

Chúa Giê-xu giải thích sự sống đời đời trong lời cầu nguyện của Ngài với Đức Chúa Cha: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Nhìn biết Cha có nghĩa là mối liên hệ giữa Đấng Tạo Hóa và chúng ta được nối kết trở lại. Tội lỗi đã ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, nghĩa là đưa chúng ta vào sự chết đời đời – cũng gọi là hỏa ngục. Là con người bất lực và giới hạn, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để đạt được sự sống đời đời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương, chính Ngài ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta, nhờ Ngài mà bức tường ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời đã bị triệt hạ, và chúng ta có thể hưởng được phước hạnh của mối tương giao sâu thẳm với Đức Chúa Trời đến đời đời khi chúng ta tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu. Do đó, sự sống đời đời là sự sống sung mãn, nghĩa là mối tương quan với Chúa đầy đủ, trọn vẹn, bắt đầu ngay lúc chúng ta tiếp nhận Đấng Cơ Đốc làm Chúa, làm Chủ đời sống mình và sẽ kéo dài đến đời đời. Hơn thế nữa, bản tính của Đức Chúa Trời là không hề thay đổi. Vì vậy, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng vận mệnh đời đời của chúng ta được bảo đảm vô cùng.

Như với bất kỳ mối liên hệ nào, mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời cũng có thể ngày càng sâu đậm và trưởng thành. Kinh nghiệm sống đời đời của chúng ta có thể phát triển và trở thành phong phú. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi, nhưng mức độ sâu nhiệm mà chúng ta có thể tận hưởng cõi đời đời tùy thuộc mối liên hệ của chúng ta với Chúa mỗi ngày. Như vậy, không phải chỉ tin Chúa là đủ, nhưng chúng ta cần phải suy ngẫm Lời Chúa và tương giao với Chúa mỗi ngày để mối liên hệ với Chúa ngày càng sâu đậm và khắng khít.

Thật là một phước hạnh, cả bây giờ lẫn trong cõi vĩnh hằng cho những ai có mối liên hệ với Đức Chúa Trời yêu thương và Chúa Cứu Thế đầy ân sủng. Bạn có thật vững an trong mối liên hệ vĩnh hằng với Chúa quyền năng chưa?

Xin Chúa giúp con dành thì giờ suy ngẫm Lời Chúa và tương giao với Ngài hằng ngày, để mối liên hệ với Ngài thắm thiết, hầu con trải nghiệm sự sống vĩnh hằng ngay hôm nay.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top