Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2014

Cô-lô-se 1:1-8
Phẩm Chất của Thánh Đồ

“Chúng tôi đã nghe về đức tin của anh chị em trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu và về tình yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ” (câu 4 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về “sứ đồ”? Theo phân đoạn Kinh Thánh nầy, “thánh đồ” có những phẩm chất nào? Những phẩm chất nầy được thể hiện trong đời sống bạn như thế nào?

Như các thư tín khác, thư Cô-lô-se bắt đầu với phần xác định người gửi và người nhận. Người gửi là Sứ đồ Phao-lô, và người nhận là “các thánh đồ,” là những người thánh của Đức Chúa Trời tại Cô-lô-se. Giữa họ có sự hiệp một thuộc linh là động lực cho những lời dạy dỗ của ông Phao-lô.

“Sứ đồ” là người được Chúa Giê-xu chọn, kêu gọi, và sai phái để rao giảng Phúc Âm và thành lập Hội Thánh. Một trong những phẩm chất của các nhà truyền giáo nầy là sự ưu tiên đầy nhiệt tình mà họ dành cho con người; vì đó là ưu tiên hàng đầu của Chúa Giê-xu. Ngài đã đến để phó sự sống của Ngài cho bầy chiên. Sự kêu gọi thuộc linh của chúng ta là bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho dân Ngài qua việc chăm sóc bầy chiên của Chúa. Một nhà truyền giáo chân chính đặt con người lên trên lợi lộc, và quyết không nô lệ cho lợi lộc.

Sứ đồ Phao-lô gọi con dân Chúa ở Cô-lô-se là những thánh đồ. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê luôn xem thường các tín hữu vì cho rằng họ không tuân giữ luật pháp nghiêm ngặt giống như mình. Nhưng ông Phao-lô nhìn tín hữu tại Cô-lô-se với một cách nhìn khác. Đó là nhìn trong tình yêu thương đối với anh chị em cùng đức tin (câu 4). Đời sống của một thánh đồ phải thể hiện niềm tin qua thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta nói mình có đức tin nơi Chúa Giê-xu mà lại không yêu thương nhau thì chúng ta nói dối (1 Giăng 4:20). Phẩm chất thứ hai của thánh đồ là họ có hy vọng về thế giới sẽ đến (câu 5). Nơi nào không có niềm hy vọng nầy, nơi đó tinh thần thế gian cai trị. Thứ ba, đời sống của họ là mảnh đất màu mỡ để Lời Chúa được đâm rễ và sinh bông trái (câu 6). Như vậy, họ trở thành nguồn phước cho người khác. Đức tin mà không có kết quả là vô giá trị, như cây vả khô đi trước sự thất vọng của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 21:19). Cuối cùng, thánh đồ là người giàu tình yêu thương (câu 8). Tình yêu nầy giúp chúng ta nhìn nhau bằng cái nhìn của Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu là ánh sáng của tình yêu. Chúng ta được kêu gọi để giúp người khác trở thành tín hữu, và để tín hữu thực hiện sự kêu gọi làm thánh đồ.

Những ưu tiên trong đời sống bạn là gì? Làm sao để bạn nhìn người khác bằng cái nhìn của Chúa Giê-xu? Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn một khải tượng mới về sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đời bạn.

Lạy Chúa, xin mở mắt con để con có thể nhìn thế giới nầy theo cách nhìn của Ngài. Xin dùng con làm công cụ đem hy vọng và tình yêu của Chúa đến với những người đang hư mất.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top