Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2014

Giăng 6:59-71
Dấn Thân Theo Chúa

“Si-môn Phi-e-rơ thưa: Lạy Chúa, chúng con sẽ theo ai? Ngài có lời của sự sống vĩnh cửu. Chúng con đã tin và biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (câu 68-69 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào các môn đệ của Chúa dấn thân theo Ngài? Điều nầy cho thấy đức tin của họ nơi Chúa Giê-xu ra sao? Điều nào khiến bạn sẵn sàng dấn thân theo Chúa? Bạn cam kết gì với Chúa khi dấn thân theo Ngài?

Sau khi Chúa Giê-xu dạy về Bánh Hằng Sống, rồi Ngài cho biết chính Ngài là Bánh Hằng Sống, ai ăn vào thì chẳng hề chết mà được sống vô cùng (câu 51), nhiều môn đệ lằm bằm và bắt đầu lui đi vì họ thấy theo Chúa mà chẳng được gì! (câu 66). Khi ấy Chúa hỏi 12 sứ đồ: “Còn các con có muốn bỏ Ta chăng?” (cau 67). Ông Phi-e-rơ đại diện cho các sứ đồ thưa với Chúa: “Lạy Chúa, chúng con đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng con đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (câu 68).

Khi nói đến dấn thân là nói đến một sự hy sinh có đắn đo, suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định để làm điều gì hoặc để đi theo ai. Ở đây chúng ta thấy các sứ đồ của Chúa (trừ một người là quỷ – câu 70-71) đã quyết định dấn thân theo Chúa và phục vụ Ngài, vì Ngài là Đấng Sống, là Đấng Thánh của Ít-ra-ên. Vì ở với Chúa Giê-xu, các sứ đồ theo Ngài cũng từng chứng kiến những công việc Ngài làm, họ nhận biết Ngài, khi các sứ đồ nhận biết Ngài là ai nên họ sẵn sàng khẳng định đức tin. Theo Chúa đã lâu nên họ thật sự tin và biết Ngài là Đấng Mết-si-a, Ngài là Con Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế cuộc đời mình. Nhiều người theo Chúa, nhưng không thật sự tin Chúa nên không nhận biết Chúa, hoặc khi mục đích của họ không đạt được họ bỏ Ngài. Cam kết, dấn thân theo Chúa có giá phải trả là từ bỏ mọi sự và rồi sẽ nhận được phần thưởng lớn là Lời của Sự Sống Vĩnh Cửu và biết Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.

Khi tin Chúa và nhận biết Ngài một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ sẵn sàng dấn thân đi theo Chúa và phục vụ Ngài. Để tin và nhận biết Ngài một cách rõ ràng, chúng ta cần phải học biết Ngài nhiều hơn nữa và hãy cầu xin Chúa Thánh Linh mở lòng, mở trí để chúng ta có thể nhận biết Ngài rồi mới sẵn sàng dấn thân theo Ngài và phục vụ Ngài. Chúa rất vui lòng về chúng ta nếu chúng ta không sợ khó khăn, bức hại, khổ nạn khi bước đi với Ngài.

Bạn đã thật sự tin và nhận biết Ngài một cách rõ ràng trong đời sống mình chưa? Hãy cam kết và hứa nguyện bước đi với Chúa trọn cuộc đời mình, dù có gì xảy ra thì bạn vẫn cứ tiến bước theo Ngài.

Lạy Chúa Giê-xu yêu thương của con. Con xin Ngài giúp con trung tín và dấn thân theo Ngài và phục vụ Ngài suốt đời.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 8.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top