Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2014

Sáng Thế Ký 1:1
Đức Chúa Trời Sáng Tạo

“Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu Kinh Thánh nầy khẳng định chân lý nào? Chân lý nầy có ảnh hưởng gì trên đời sống bạn?

“Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.” Đây là câu mở đầu của cả Kinh Thánh. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà câu Kinh Thánh nầy được đặt ở vị trí đầu tiên, bắt đầu cho tất cả những sự mạc khải mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho con người.

“Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.” Một lời khẳng định trước nhất và trên hết. Một lời xác tín nền tảng của mọi lời xác tín. Bạn không thể xưng mình là Cơ Đốc nhân mà không tin chắc hay còn hoài nghi chân lý “Đức Chúa Trời sáng tạo.” Không thể xem thường nguy cơ hoài nghi nầy, khi vây quanh chúng ta là một thế giới đầy những quan điểm trái chiều về nguồn gốc của vũ trụ và muôn vật. Do đó, chúng ta cần nhận thức rõ lời xác tín nền tảng của mình.

“Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.” Đây là câu tóm tắt hay dẫn nhập cho cả chương 1. Câu nầy nói về chủ thể sáng tạo và sự kiện đầu tiên của sự sáng tạo (diễn ra ở một thời điểm nào đó trước ngày thứ nhất), trong đó có vật chất, không gian, và thời gian. Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài có trước tất cả, Ngài là vĩnh hằng của quá khứ và cũng là vĩnh hằng của tương lai, Ngài bao trùm trên tất cả không gian, thời gian, vật chất.

Danh xưng của Đức Chúa Trời được dùng ở đây là “Elohim.” Đây là một danh từ Hê-bơ-rơ số nhiều, nhưng lại được dùng với động từ “sáng tạo” ở số ít. Đó là cách nhấn mạnh sự uy nghi và quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng cũng ngụ ý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một. Kinh Thánh bày tỏ sự sáng tạo là công việc của Đức Chúa Cha (Công Vụ 4:24), Đức Chúa Con (Giăng 1:1-3), và Chúa Thánh Linh (Thi Thiên 104:30). Bên cạnh đó, tác giả cũng muốn khẳng định rằng: chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo. Ông muốn tạo sự tương phản giữa chân lý nầy với những câu chuyện sáng tạo mang tính thần thoại hoang đường của các dân tộc chung quanh Ít-ra-ên trong vùng Cận Đông cổ xưa.

“Trời và đất” ở đây có nghĩa là “mọi vật.” Do đó, “ban đầu” chỉ về khởi đầu của mọi vật. Và như vậy, câu Kinh Thánh đầu tiên nầy khẳng định Đức Chúa Trời sáng tạo mọi vật từ chỗ không có gì (Rô-ma 4:17; Hê-bơ-rơ 11:3).

“Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.” Một chân lý mầu nhiệm. Một lời mạc khải thiết yếu, định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người.

Hãy dành thì giờ nầy để chiêm nghiệm Sáng Thế Ký 1:1, và một lần nữa nói lên lời xác tín nền tảng nầy với Chúa.

Lạy Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo trời và đất, cảm tạ Ngài đã bày tỏ chân lý mầu nhiệm nầy với con. Xin giúp con trung tín thờ phượng và phục vụ một mình Ngài, Đấng Sáng Tạo.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 24-25.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top