Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2014

Ê-sai 10:20-34
Đừng Sợ

“Vậy có Lời Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Hỡi dân Ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người A-si-ri, dù họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người Ê-díp-tô. Vì còn ít lâu nữa, Ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thịnh nộ Ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó.” (câu 24, 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa điều gì với dân sót lại của Giu-đa? Vì sao Chúa nói với dân Ngài đừng sợ người A-si-ri? Chúa sẽ hủy điệt đạo quân kiêu ngạo A-si-ri như thế nào? Bạn rút ra bài học nào cho chính mình?

Lời kêu gọi “Hỡi dân Ta” trong câu 24 chỉ về dân sót lại biết ăn năn, trông cậy Đức Giê-hô-va sau khi Chúa dùng quân A-si-ri trừng phạt Giu-đa (10:20-22).

Từ câu 24-27, lời tiên tri nhắc lại những ơn lành, sự giữ gìn, bảo vệ của Đức Chúa Trời với người Ít-ra-ên trong quá khứ để củng cố lòng tin của dân Chúa. Chúa đã đánh bại đội quân của Ma-đi-an và Ai Cập thể nào, giờ đây Chúa cũng sẽ cứu dân sót lại của Giu-đa khỏi quyền thống trị của A-si-ri thể ấy. Vì vậy Chúa bảo dân Ngài chớ sợ người A-si-ri, không phải vì quân Giu-đa mạnh nhưng vì họ biết nương cậy vào sự bảo vệ của Chúa quyền năng.

Câu 28-32 mô tả sự tiến quân ồ ạt và dũng mãnh của đạo quân A-si-ri, đoàn quân vượt qua nhiều thành, đi đến đâu, dân trong thành cũng run sợ, chạy trốn và tìm chỗ ẩn núp. Khi đến Nóp (cách Giê-ru-sa-lem hơn 3 km) đoàn quân dừng chân, chuẩn bị hướng về Giê-ru-sa-lem với mưu đồ thôn tính thành nầy. Nhưng lời tiên tri khẳng định Đức Chúa Trời sẽ dùng uy lực đốn ngã những cây cao trên rừng, chặt hết những bụi rậm (câu 33, 34), có nghĩa là Chúa báo trước Ngài sẽ can thiệp và tiêu diệt đạo quân kiêu ngạo A-si-ri nầy khác nào Ngài đốn hạ cây rừng.

Ê-sai chương 10 cho thấy Chúa đã dùng một dân tộc ngoại bang gian ác là người A-si-ri để trừng phạt người Giu-đa, tuy nhiên A-si-ri không thấy quyền tể trị của Chúa mà lại kiêu ngạo, đắm chìm trong tội lỗi, nên sau khi sử dụng cho mục đích của Chúa, Ngài quay lại sửa phạt A-si-ri.

Bài học cho chúng ta ngày nay là Đức Chúa Trời sửa phạt người Ngài yêu (Hê-bơ-rơ 12:6), để con dân Chúa thức tỉnh mà từ bỏ tội lỗi, biết nương cậy Ngài. Nhưng trong sự sửa phạt, Chúa vẫn yêu thương và không từ bỏ chúng ta, nếu chúng ta biết ăn năn thì lúc nào cũng nghe được tiếng yêu thương của Ngài: “Chớ sợ… Ta sẽ hết giận các con.” Mặt khác, nếu được Chúa dùng làm một công việc nào cho Ngài, dù đó là công việc nhỏ hay lớn, xin đừng nghĩ mình tốt nên Chúa mới sử dụng. Chúa có quyền dùng chúng ta như một công cụ trong tay Ngài, nếu chúng ta không thấy được quyền tể trị của Chúa mà lên mình kiêu ngạo thì Ngài sẽ sửa phạt chúng ta.

Luôn nương cậy Chúa, sẽ không có điều gì làm cho sợ hãi; đầu phục sự tể trị của Chúa và sống khiêm cung, hạ mình trong tay Ngài, sẽ luôn được bình an. Bạn kinh nghiệm sự sửa phạt của Chúa trên đời sống mình như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con luôn đặt mình trong tay Chúa, nương cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh và biết hối cải khi Ngài sửa phạt. Xin Chúa sử dụng cuộc đời con để làm ích cho công việc Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ha-ba-cúc 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top