Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2014

Ê-sai 10:5-19
Bài Học từ Lịch Sử

“Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài phán: “Ta sẽ trừng phạt những việc làm của lòng tự đại và sự kiêu hãnh của con mắt tự cao của vua A-si-ri” (câu 12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời thường dùng điều gì để sửa phạt dân Ngài? Vì sao cuối cùng A-si-ri bị suy tàn? Bài học từ lịch sử mà bạn học được ở đây là gì?

Suốt trong lịch sử, Đức Chúa Trời thường dùng một dân tộc nầy để trừng phạt một dân tộc khác. Ngài sử dụng một dân tộc gian ác như A-si-ri làm ngọn roi để sửa phạt dân tộc không vâng lời và bất trung của Ngài (câu 5). Về phần A-si-ri, họ không xem họ là công cụ Đức Chúa Trời sử dụng để răn dạy Ít-ra-ên. Họ thâu đạt quyền lực và vinh hiển cho riêng họ. Họ lập kế hoạch chinh phục nhiều dân tộc khác và khoe khoang về các thành đô mà họ đã chiếm lấy và về các vương quốc thờ lạy hình tượng mà họ chinh phục. Họ dự định đối xử với Giê-ru-sa-lem và các hình tượng mà cư dân thành phố nầy thờ lạy như đối xử với Sa-ma-ri và các hình tượng ở đây (câu 11). Vì thế ông Ê-sai tiên tri rằng một khi sự sửa phạt Giu-đa hoàn tất, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt A-si-ri vì sự ngạo mạn của dân tộc nầy.

Trong các câu 17-19, Tiên tri Ê-sai mô tả sự đoán phạt cuối cùng trên A-si-ri. Đế quốc nầy sẽ bị hủy diệt chỉ trong một ngày. Gai gốc, rừng cây… đều chỉ về A-si-ri. Dù là một đất nước rất thịnh vượng nhưng cuối cùng tất cả đều sẽ bị hư vong bởi sự gian ác của chúng. Có thể Tiên tri Ê-sai đề cập đến sự thất thủ của thành Ni-ni-ve vào năm 612 TC, tức khoảng một trăm năm sau khi nói lời tiên tri nầy. Ông nói rằng: “Sự sáng của Ít-ra-ên sẽ trở nên lửa” (câu 17). Đức Chúa Trời là ánh sáng cứu rỗi cho những người tôn thờ Ngài, nhưng Ngài là “lửa” đoán phạt những người không kính sợ Ngài. Trước đó Tiên tri Ê-sai nói rằng Đức Chúa Trời là vầng đá che chở một số người nhưng làm vấp chân một số người khác. Được che chở và nhận được sự cứu rỗi hay là bị đoán phạt tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với Chúa.

Những lời tiên tri của ông Ê-sai về sự đoán phạt ở đây vừa áp dụng cho các dân tộc thời xưa cũng như thời nay. Ngoài ra, những ai xưng mình là dân của Đức Chúa Trời nhưng không vâng phục ý muốn của Ngài cũng sẽ bị đoán phạt. Những bài học từ lịch sử trong những chương đầu của sách nầy là lời cảnh tỉnh Hội Thánh ngày nay. Chúng ta sẽ như thế nào nếu không hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời như Giu-đa xưa? Chúng ta sẽ ra sao nếu yêu thế gian và thờ các thần của thế gian?

Bạn đang phục vụ Đức Chúa Trời như thế nào?

Lạy Chúa, qua những bài học lịch sử, xin giúp con thành tâm trung tín phục vụ Ngài trọn đời.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ha-ba-cúc 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top