Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/4/2014

Ê-sai 9:1-6
Sự Sáng Lớn

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: “Sự sáng lớn” ở đây là gì? “Con Trẻ” mà Tiên tri Ê-sai mô tả là ai? Ngài còn có những danh xưng nào khác? Những danh xưng nầy có ý nghĩa gì? Bạn sẽ làm gì khi trải qua những giờ phút tối tăm và đau khổ trong đời?

Qua lời tiên tri của ông Ê-sai, dân Đức Chúa Trời sẽ có một ngày đầy vui mừng và một tương lai tươi sáng (câu 2). “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn.” Sự sáng nầy là Chúa Giê-xu. Ngài là sự sáng của thế gian (Giăng 8:12) và cũng là sự sáng của Dân Ngoại (Ê-sai 42:6). Tiên tri Ê-sai hướng nhìn phía trước và tin cậy vào tương lai, dù ông không biết đích xác khi nào ánh sáng lớn đó sẽ xuất hiện. Cũng vậy, dù chúng ta không biết lúc nào Chúa Giê-xu sẽ trở lại, nhưng chúng ta tin chắc chắn Ngài sẽ trở lại. Kinh Thánh luôn cho thấy sau sự buồn rầu, đau khổ, tối tăm và ảm đạm là sự giải cứu cho những ai tin quyết nơi Chúa.

Cùng với việc ban “sự sáng lớn,” Đức Chúa Trời sẽ khiến cho dân Ngài được vững mạnh và phát triển (câu 3). Ngài khiến cho dân Ngài phát triển bằng cách đưa Dân Ngoại vào. Về mặt thuộc linh “dân tộc phát triển” nầy là Hội Thánh Đức Chúa Trời trong hiện tại hoặc vương quốc mà Chúa Giê-xu sẽ thành lập khi Ngài trở lại thế gian. “Con Trẻ” và người cai trị dân Đức Chúa Trời mà Tiên tri Ê-sai mô tả (câu 6-7) là Chúa Giê-xu. Ngài có những danh xưng khác là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Ngài cũng là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An.

Tóm lại, lời tiên tri lớn của ông Ê-sai nói về sự đến của Đấng Mết-si-a là Chúa Cứu Thế của cả thế gian, là Vua trên muôn vua. Trong nước Ngài, dân Ngài sẽ vui mừng, ách của tội lỗi bị bẻ gãy (câu 3), quân phục không còn cần đến (câu 4). Đức Chúa Trời ban sự giải cứu cho những ai tin cậy Ngài. Dù Ít-ra-ên từ bỏ Đức Chúa Trời nhưng cuối cùng Ngài sẽ giải cứu những người trung tín và phục hồi dân Ngài. Trong những ngày đen tối hơn hết của lịch sử Ít-ra-ên, Tiên tri Ê-sai đã nhận được khải tượng của ánh sáng và hy vọng. Ngày nay, những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời, bạn vẫn có thể tìm thấy ánh sáng và hy vọng nơi Con Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương nhân loại (Giăng 3:16). Ánh sáng từ Ngài soi đường, dẫn lối cho bạn để bạn không lầm lạc và vấp ngã.

“Sự sáng lớn” giúp gì cho bạn trong quá khứ, hiện tại, và tương lai?

Lạy Chúa, xin tiếp tục soi sáng và dẫn dắt con để con không lầm lạc và vấp ngã. Xin giúp con giữ lấy niềm tin yêu và hy vọng nơi Ngài ngay trong những giờ phút đen tối nhất trong đời.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top