Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 9/3/2014

Thi Thiên 100:1-5
Vui Vẻ Phục Vụ Chúa

“Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va, hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta phải thờ phượng Chúa trong

tinh thần nào? Vì sao? Có điều nào bạn và Hội Thánh bạn cần thay đổi về tinh thần thờ phượng Chúa?

Thi Thiên được nhiều người biết và yêu mến nầy bao gồm hai phần. Mỗi phần kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa trong sự vui mừng (câu 1, 2, 4), và nêu lên lý do chúng ta nên làm điều nầy (câu 3, 5). Sự thờ phượng của chúng ta phải thể hiện sự vui mừng và khôn ngoan, đến từ sự hiểu biết về chính Đức Chúa Trời và những việc Ngài đã làm.

“Cất tiếng reo mừng” (câu 1) gợi lên hình ảnh đoàn người đông đảo đi trên đường tung hô vị Vua đang đến

(Khải Huyền 19:1-6). Từ “phục vụ” (câu 2) cũng có nghĩa là “thờ phượng.” Điều nầy nhắc nhở chúng ta rằng sự thờ phượng không chỉ giới hạn ở việc ca hát trong nhà thờ, mà còn bao gồm sự phục vụ tích cực bằng cả cuộc đời chúng ta. Cả hai đều cần thiết: Không có ca ngợi, sự phục vụ chỉ như nhiệm vụ buộc phải làm; và không có phục vụ, sự ca ngợi chỉ là sự bộc phát cảm xúc. Vì vậy, chúng ta phải “đến” (câu 2) – không chỉ tham dự, mà chủ động trình diện trước Vua.

Vì sao chúng ta phải vui vẻ phục vụ Chúa? Trước hết, vì Ngài là Đức Chúa Trời (câu 3). Ngài đã tạo nên chúng ta, và chúng ta thuộc về Ngài. Đây không chỉ là vấn đề tạo dựng mà còn là vấn đề chọn lựa. Đấng tạo dựng chúng ta cũng khiến chúng ta trở nên con dân Ngài. Là

Đấng Chăn Dắt, Ngài nuôi nấng và dẫn dắt chúng ta. Vậy, chúng ta thuộc về Chúa nên sự thờ phượng và vâng phục là điều chúng ta tự nguyện làm. Hơn nữa, chúng ta được bảo đảm rằng Đức Chúa Trời là thiện, nhân từ, và thành tín (câu 5). Từ những lý do trên, con dân Chúa dâng lên lời ca tụng Ngài. Mặc dù hiện tại, chỉ có chúng ta mới biết được điều nầy, nhưng chúng ta không được giữ nó cho riêng mình. Thi Thiên nầy bắt đầu bằng lời kêu gọi cả trái đất, và kết thúc với ý bao quát mọi thế hệ. Vì vậy con cái Chúa, dù ở nơi nào hay trong thời điểm nào, cũng phải cùng nhau ca tụng Danh Chúa.

Đời sống bạn bày tỏ “sự vui mừng” trong mối tương giao mật thiết với Chúa như thế nào? Hãy cầu nguyện

để người ta thấy được “sự vui mừng của Chúa” ở trong bạn hôm nay.

Cảm tạ Chúa vì sự vui mừng Ngài ban cho con. Xin giúp con

sống vui mừng và bày tỏ cho người khác về Ngài, là Đấng con yêu thương và phục vụ.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 90.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top