Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 8/3/2014

Ma-thi-ơ 5:3
Nghèo Khó Tâm Linh

“Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ” (câu 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Nghèo khó tâm linh có nghĩa gì? Tại

sao người nghèo khó tâm linh là người được hưởng vương quốc thiên đàng? Làm thế nào để con cái Chúa vui lòng chịu khổ trên linh trình theo Chúa? Bạn nhận được những phước nào trên đường theo Chúa? Bạn có quyết định gì hôm nay?

Chúa Giê-xu bắt đầu Bài Giảng Trên Núi bằng lời truyền dạy về Tám Phước Lành. Tất cả các phước lành

đều bắt đầu với từ “Phước cho” ngụ ý sự thỏa mãn nội tâm không thuộc vào những hoàn cảnh bên ngoài.

Phước của vương quốc thiên đàng có những điều ngược với phước thế gian. Phước của vương quốc thiên

đàng là niềm vui thuộc linh của người được cứu rỗi và

được hưởng vương quốc thiên đàng. Phước của vương

quốc thiên đàng còn tạo nên một đời sống tốt đẹp trong

mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Người nghèo khó là người thiếu thốn, bất lực, không

có điều gì để nương cậy. Vật chất không đem lại hạnh

phúc nên chúng ta phải hiểu người nghèo khó tâm linh

trong phước thứ nhất nầy là người thiếu mối tương giao

với Chúa, do đó người nghèo khó tâm linh thường hay

đối diện với sự áp bức của thế gian để giữ lòng tin cậy

nơi Chúa. Bên cạnh đó, nghèo khó tâm linh không có

nghĩa là nghèo nàn thuộc linh, nhưng có nghĩa là thành

thật với chính mình, cố gắng sống xứng đáng với sự

vinh quang của Đức Chúa Trời ban cho. Nghèo khó tâm linh là nỗi khao khát gần Chúa hơn, biết Chúa nhiều hơn, yêu Chúa nhiều hơn.

Vương quốc thiên đàng là quà tặng của Đức Chúa

Trời, con người không dùng công sức của mình để đạt

được. Khi con người biết sự bất lực, nghèo khó của

mình để đến với Chúa bằng sự hạ mình, chân thật, và

khao khát Chúa, tùy thuộc vào Chúa thì Ngài sẽ cho họ

vương quốc thiên đàng. Điều bạn khao khát hơn hết là

gì? Bạn có khao khát Chúa không? Sự khao khát đó biểu

lộ thế nào trong đời sống bạn? Bạn đã nếm biết vương

quốc thiên đàng trong những ngày tháng trên trần gian

nầy chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con bằng lòng từ chối những tham muốn

đời nầy, để con được đầy dẫy chính Ngài, và được hưởng vương quốc thiên đàng.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 8.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top