Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 5/3/2014

Phục Truyền 10:12-14
Được Phước Nhờ Vâng Phục

“Vậy, hỡi Ít-ra-ên, điều mà bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa

Trời đòi hỏi anh em là gì nếu không phải là tôn kính Giê-hô-va

Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, hết lòng hết linh hồn mà kính mến và phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ các

điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi truyền cho anh em ngày nay, để anh em được phước?” (câu 12, 13 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đòi hỏi người Ít-ra-ên

điều gì? Giữa họ và Đức Chúa Trời có mối liên hệ nào? Chúa hứa điều gì với họ khi họ vâng phục và làm theo Lời Ngài? Bạn cần có sự hứa nguyện gì hôm nay?

Ông Môi-se tái lập giao ước với người Ít-ra-ên trước khi họ vào đất hứa. Theo đó Đức Chúa Trời đòi hỏi năm

điều căn bản từ tấm lòng của họ đối với Ngài. Đất hứa họ nhận được không phải bởi họ mạnh sức, nhưng do

Đức Chúa Trời yêu họ, Ngài đánh đuổi quân thù và ban tặng đất đó cho họ làm sản nghiệp. Họ cần nhận biết sự ban cho của Chúa điều kiện: Lòng yêu mến Chúa và làm theo lời Ngài, nên họ phải:

1. Kính sợ Đức Chúa Trời. Người Ít-ra-ên thôi kính sợ Đức Chúa Trời khi sự vô tín thâm nhập vào lòng họ, họ nghĩ về các thần tượng, cho rằng Chúa quên họ, và họ bắt chước các dân tộc khác thờ tà thần thay cho Đức Chúa Trời hằng sống. Kính sợ Chúa là lìa bỏ thần tượng và một lòng trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

2. Đi theo các Đạo Ngài. Đạo Đức Chúa Trời không phải là tôn giáo hình thức bề ngoài, mà là chính Đức Chúa Trời, đi theo Đạo Ngài là đi theo Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Ngài là Đấng Tạo Hóa (câu 14), Đạo Ngài là chân thật và duy nhất “Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác” (Ê-sai

45:22b).

3. Kính mến Ngài. Chúa đòi hỏi người kính mến

Ngài bằng cả con người của họ, không hình thức, nhưng

thành thật và sốt sắng. “Anh em phải hết lòng, hết linh

hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa

Trời” (Phục Truyền 6:5).

4. Phục sự Ngài. Phục vụ Chúa là một phước hạnh,

Chúa Giê-xu quả quyết: “Nếu ai phục vụ Ta, thì phải

theo Ta, và Ta ở đâu, thì người phục vụ Ta cũng sẽ ở

đó; nếu ai phục vụ Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người…”

(Giăng 12:26b), người biết Chúa, yêu mến Chúa sẽ là

người phục sự Chúa. Người phục sự Chúa là người ở

gần bên Chúa, làm theo điều Chúa sai, sống theo điều

Chúa muốn.

5. Giữ Điều răn Ngài. Bảng Luật Pháp gồm Mười

Điều Răn do tay Đức Chúa Trời viết trên hai bảng đá tại

núi Si-nai, đây là mệnh lệnh mà Ít-ra-ên phải làm theo.

Ngày nay, Mười Điều Răn của Chúa vẫn là mẫu mực

cho đời sống chúng ta.

Đức Chúa Trời đòi hỏi con dân Ngài giữ Luật Pháp

vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, họ phải ghi tạc Lời Ngài vào

lòng: Ngài là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác

(Phục Truyền 4:39). Khi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo

Hóa, nghĩa là Ngài đang phán cho chúng ta năm mệnh

lệnh trên.

Con cái Chúa vâng lời thì được phước (câu 13b).

Nhiều khi chúng ta muốn được phước, nhưng không

làm theo Lời Ngài, hoặc thêm vào Lời Ngài những điều

không có trong mệnh lệnh của Chúa. Người Ít-ra-ên bị

rủa sả, bị mất phước, bị lưu đày vì họ không làm theo

Lời Chúa. Bạn có đang sống trong mệnh lệnh của Chúa,

làm theo Lời Chúa không? Lời hứa ban phước của Chúa

có nẩy mầm trên đời sống bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con một lòng làm theo Lời Ngài để con

được phước từ nơi Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 4:1-5:4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top