Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 4/3/2014

Dân Số Ký 12:1-16
Môi-se, Đầy Tớ Trung Thành của Đức Chúa Trời

“Nhưng với đầy tớ Ta là Môi-se… người thật trung tín trong cả nhà Ta. Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn, và người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va” (câu 7, 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông A-rôn và bà Mi-ri-am nói

hành ông Môi-se? Kinh Thánh chứng nhận ông Môi-se là người thế nào? Việc bà Mi-ri-am bị bệnh phong hủi nói lên điều gì? Bạn học được gì qua việc nói hành một đầy tớ được xức dầu của Chúa?

Sau 40 năm sống trong cung vua Ai Cập, tiếp đó là

40 năm trong hoang mạc Ma-đi-an, ông Môi-se không

tiếp xúc với người Do Thái, nên việc cưới một người

nữ Ê-thi-ô-pi là việc bình thường. Bà Mi-ri-am và ông

A-rôn (anh và chị ruột) dùng việc nầy làm cái cớ chống

đối ông Môi-se, nhưng thực chất họ ganh tị với ông

Môi-se về quyền lãnh đạo người Ít-ra-ên. Họ muốn tạo

ảnh hưởng cá nhân với người Ít-ra-ên như ông Môi-se,

hoặc truất phế ông Môi-se. Họ có chức vụ tiên tri và tế

lễ, nhưng họ không bằng lòng với chức vụ Chúa ban, họ

muốn làm lãnh đạo, muốn ngôi vị cao nhất chứ không

muốn phục vụ theo ân tứ. Câu 3 nói: “Môi-se là người

rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.” Ông không

chống lại anh và chị mình, và cũng không tự tôn trong

chức vụ lãnh đạo. Chúa biết phẩm giá của ông Môi-se

khi Ngài giao chức vụ cho ông.

Đức Chúa Trời gọi ông Môi-se, bà Mi-ri-am, và ông

A-rôn đến, Ngài không nhắc lại sự kiện ông Môi-se cưới

người nữ ngoại bang, có nghĩa là đây không phải là việc

sai, và cũng không phải việc chính của cuộc tranh chấp.

Ngài tuyên bố Ngài chọn và ưu đãi ông Môi-se đặc biệt

hơn cả một tiên tri vì Ngài hiện ra trực tiếp phán với ông

“miệng đối miệng” (câu 8), Chúa chứng minh việc ưu

đãi và chức vụ của ông Môi-se là đến từ Chúa, không do

ông Môi-se tự tôn hay tự chọn.

Đức Chúa Trời nổi thịnh nộ cùng bà Mi-ri-am, vì

bà là người chủ xướng, bà bị phạt bằng bệnh phong

hủi. Đây là bằng chứng cụ thể xác nhận chức vụ của

ông Môi-se, và hình phạt người chống lại đầy tớ Ngài.

Không hề có lời phàn nàn, ông Môi-se tha thiết cầu xin

Chúa chữa lành cho chị mình. Chúa hứa chữa lành cho

bà sau một tuần lễ bà bị truất ra khỏi trại quân Ít-ra-ên,

Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ, nhưng Ngài cũng

hình phạt để người có tội biết ăn năn. Đức Chúa Trời

bày tỏ uy quyền để bảo vệ ông Môi-se, Ngài làm phép

lạ, Ngài hình phạt bà Mi-ri-am để làm gương cho “cả

gia đình – nhà Ít-ra-ên.” Dù ông A-rôn không bị hình

phạt trực tiếp, nhưng ông cũng đã biết tội mình và ăn

năn, “xin đừng trừng phạt chúng tôi về tội lỗi mà chúng

tôi đã phạm cách dại dột” (câu 11). Chúng ta phải cẩn

thận trong việc xét đoán người mà Đức Chúa Trời đặt để

trong vai trò phục vụ Chúa để lãnh đạo chúng ta.

Bạn có phải là người khiêm nhường trong sự phục

vụ Chúa không? Có khi nào bạn nói hành người phục vụ

Chúa không? Hãy cẩn thận, e rằng bạn đang kiêu ngạo,

muốn tranh giành ảnh hưởng theo ý riêng chăng? Chúa

có một chỗ cho bạn trong nhà Đức Chúa Trời để phục

vụ như một đầy tớ trung thành. Hãy đến, xin Chúa chỉ

cho bạn?

Lạy Chúa, xin triệt hạ sự kiêu ngạo của con vì kiêu ngạo sẽ

giết chết con, xin ban cho con ân tứ, dù nhỏ nhất, để con phục vụ Ngài như đầy tớ trung thành của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 3.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top