Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 27/3/2014

Ê-sai 7:1-25
Đức Chúa Trời Ban Dấu Lạ

“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sy-ri và Ít-ra-ên hiệp lại đánh Giu-

đa, vua Giu-đa làm gì? Vì sao đây là việc làm dại dột? Đức Chúa Trời khuyên Vua A-cha điều gì? Vì sao Vua A-cha không nghe theo Lời Ngài? Hậu quả là gì? Theo bạn, người đặt niềm tin và hy vọng nơi con người thay vì Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến hậu quả nào?

Giu-đa không chịu liên minh với Sy-ri và Ít-ra-ên, vì thế hai nước nầy hiệp lại để tiến công Giu-đa. Vua Giu-đa là ông A-cha run sợ, nên đã sai sứ giả đem vàng bạc lấy trong đền thờ để biếu tặng cho vua A-si-ri để cầu xin sự giúp đỡ (2 Các Vua 16:7-9). Đây là việc làm dại dột vì A-si-ri là kẻ thù lớn của Ít-ra-ên lẫn Giu-đa. Trong hoàn cảnh như thế Đức Chúa Trời đã sai Tiên tri Ê-sai và con trai của ông đến nói với Vua A-cha đừng cầu viện A-si-ri và cũng đừng lo sợ gì, vì kế hoạch đánh Giu-đa và thay thế Vua A-háp bằng người của Sy-ri và Ít-ra-ên sẽ thất bại (câu 3-6).

Trong các câu 7-9 Đức Chúa Trời cho biết vì sao vua Sy-ri và vua Ít-ra-ên sẽ thất bại: Họ chỉ là con người, vì vậy không thể nào chống lại Đức Chúa Trời. Thay vì nhờ cậy vua A-si-ri, Vua A-cha nên tin cậy Đức Chúa Trời. Khi Vua A-cha nghe Lời Đức Chúa Trời, ông đã do dự. Vì thế Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho Vua A-cha một dấu lạ để củng cố đức tin của ông. Nhưng Vua A-cha từ chối xin dấu lạ mà Đức Chúa Trời hứa ban. Lý do là vì

ông không quan tâm đến Lời Ngài. Cũng có thể có lý do khác là Vua A-cha không muốn thử Đức Chúa Trời do

áp dụng sai Lời Đức Chúa Trời trong Phục Truyền 6:16. Tiên tri Ê-sai đã quở trách Vua A-cha vì không vâng Lời

Đức Chúa Trời, và nói rằng Vua A-cha sẽ nhận được dấu lạ dù vua có muốn hay không, đó là một gái đồng trinh sẽ sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. Dấu lạ nầy được ứng nghiệm trọn vẹn khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Ngài được thai dựng bởi Chúa Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri và được đặt tên là Em-ma-nu-ên (Ma-thi-ơ 1).

Sau khi A-si-ri đánh Sy-ri và giết chết ông Rê-xin, vua Sy-ri, A-si-ri đem quân xâm chiếm Giu-đa. Đây là hình phạt Đức Chúa Trời giáng trên Giu-đa. “Trong ngày ấy” là ngày A-si-ri tiến công, đạo quân vô cùng

đông đảo của A-si-ri sẽ vây phủ Giu-đa giống như ruồi

và ong gây tàn hại khủng khiếp cho đất nước nầy (câu

18, 19). Chưa hết, vua A-si-ri còn sỉ nhục người Giu-đa

bằng cách sai người cạo hết râu tóc của tất cả đàn ông

Giu-đa. Các vườn nho bị tàn phá, các đàn gia cầm bị

kẻ thù chiếm đoạt khiến cho nền kinh tế nông nghiệp

của Giu-đa suy sụp. Giờ đây, mỗi gia đình những người

Gia-đa còn sót lại chỉ có thể nuôi một con bò và vài con

chiên đủ để duy trì sự sống (câu 21-25).

Đức Chúa Trời dùng Tiên tri Ê-sai để củng cố đức

tin và ban hy vọng cho Vua A-cha, nhưng ông khước từ.

Điều tệ hại hơn nữa là ông đặt niềm tin và hy vọng nơi

thế lực của con người. Hậu quả là nhận sự hổ nhục và cả

đất nước suy vong. Đức Chúa Trời củng cố đức tin của

bạn và ban hy vọng cho bạn như thế nào? Bạn đáp ứng

với lòng tốt và sự quan tâm của Ngài thế nào?

Lạy Chúa, vì sự vinh quang Ngài, xin tiếp tục củng cố đức

tin của con mỗi ngày để con cứ trung tín theo Ngài và cũng giúp người khác theo Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 12.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top