Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 2/3/2014

Thi Thiên 99:1-9
Ngài Là Thánh

“Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ĐẤNG ĐÃ CÓ, HIỆN CÓ VÀ ĐANG ĐẾN!” (Khải Huyền 4:8b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời

bày tỏ qua những điều nào? Bạn nhận biết thế nào về Đức Chúa Trời thánh khiết? Nhận biết nầy có tác động gì trong đời sống bạn?

Chúng ta thường nói về những nơi thánh, Kinh Thánh, hoặc thánh nhân. Những đối tượng nầy được nên thánh vì thuộc về Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa

Trời, hoặc phục vụ Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời là thánh trong chính Ngài (câu 3, 5, 9). Mặt trăng chiếu sáng bằng ánh sáng phản chiếu, mọi người hay vật cũng chỉ là thánh vì phản chiếu sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết thuộc về Đức Chúa Trời như

ánh sáng thuộc về mặt trời.

Khi con dân Chúa bước đi với Ngài, họ dần dần

học biết thế nào là sự thánh khiết. Bài học đầu tiên là:

Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại, được tôn cao, đáng sợ,

và quyền năng. Khi hiểu Đức Chúa Trời là ai, chúng

ta phải run sợ trong sự hiện diện của Ngài (câu 1-3).

Nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời không chỉ như

giông tố, sấm sét, hay sóng thần. Quyền năng Ngài chứa

đựng khía cạnh đạo đức vì “Ngài là thánh” (câu 3). Thứ

hai: Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thể hiện trong

sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời yêu sự công

chính, vì vậy người thờ phượng Ngài cũng phải yêu sự

công chính (câu 4, 5). Làm sao chúng ta có thể đến với

Đức Chúa Trời khi không sống công chính trước Chúa?

Hãy nhớ rằng “Ngài là Thánh” (câu 5). Thứ ba: Tính

siêu việt của Đức Chúa Trời không cản trở Ngài phán

dạy và đáp lời con dân Ngài khi họ kêu cầu. Đức Chúa

Trời thánh khiết đưa con dân Chúa vào đức tin nơi Ngài,

và dạy dỗ họ về chính Ngài (câu 6, 7). Cuối cùng, Đức

Chúa Trời quyền năng, đầy lòng thương xót, nhưng

không vì sự thương xót đó làm ảnh hưởng đến bản tính

thánh khiết của Ngài (câu 8, 9). Đức Chúa Trời sẽ “báo

trả những việc ác” của người ác. Vậy mọi người phải

đến xin Chúa tha tội lỗi mình phạm, và bước đi trong sự

công chính mà Chúa đã dạy. Chúng ta dùng đời sống

mình tôn vinh Chúa, vì “Đức Chúa Trời chúng ta là

Thánh.”

Khi Chúa Giê-xu dạy con dân Ngài cầu nguyện:

“Danh Cha được tôn thánh”, Ngài muốn đời sống

chúng ta thật sự nói được với mọi người về Đấng chúng

ta tôn thờ: Ngài là Thánh. Làm sao để lời cầu nguyện nầy trở nên thực tế trong đời sống bạn cũng như Hội Thánh của Chúa?

Lạy Chúa Thánh, hôm nay con xin cầu nguyện bằng cả tấm

lòng: “Danh Cha được tôn thánh.” Xin dạy con đường lối thánh của Ngài giữa thế gian tối tăm và tội lỗi nầy.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 89.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top