Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/3/2014

Rô-ma 8:26-30
Những Ích Lợi của Người Yêu Mến Chúa

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo

ý định của Ngài” (câu 28 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh cầu thay cho tín hữu theo nguyên tắc nào? Mọi sự hiệp lại gồm những điều gì? Những bước từng trải của người được cứu rỗi là gì? Bạn kinh nghiệm như thế nào về sự bảo vệ của Chúa trên đời sống bạn? Bạn có sự hứa nguyện nào với Chúa hôm nay?

Trong phần Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô đưa ra ba điều ích lợi lớn cho đời sống người yêu mến Chúa:

Thứ nhất: Sự cầu thay của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu đã thăng thiên, có một khoảng cách vô định giữa con cái Ngài trên đất và chính Ngài trên thiên đàng. Chúa Giê-xu hứa ban Chúa Thánh Linh ở với và ở trong họ. Chính Chúa Thánh Linh “giúp cho sự yếu đuối của chúng ta,” Ngài cũng “lấy tiếng thở than” mà cầu thay cho chúng ta, Ngài cũng đem ý tưởng chúng ta hòa hợp với ý tưởng Đức Chúa Trời. Vậy là lời cầu nguyện của con cái Ngài đẹp ý Đức Chúa Trời và được Ngài nhậm.

Thứ hai: Đức Chúa Trời khiến mọi hoàn cảnh xảy ra có ích cho người yêu mến Ngài. Cuộc sống của người tín hữu trên đất là cuộc sống đắc thắng, dù họ phải đối diện và chiến đấu với ma quỷ mỗi ngày, Chúa Giê-xu hứa giúp họ chiến thắng: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33), và Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở: “Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài” (Rô-ma 8:17). Vậy, “mọi sự hiệp lại” bao gồm cả sự hoạn nạn lẫn sự bình an, thỏa lòng. Tất cả mọi điều xảy ra hằng ngày

trên đời sống tín hữu đều đem ích lợi cho họ, nhưng theo cách Đức Chúa Trời chứ không phải theo cách của chúng ta.

Thứ ba: Cơ Đốc nhân cần phải “trở nên giống như hình ảnh Con Ngài” (câu 29). Đây là tiêu chuẩn sống và theo đuổi suốt đời của người tin Chúa. Trong thư Ga-la-ti Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Vì các con mà ta lại phải chịu đau đớn của sự sinh đẻ cho đến khi Đấng Cơ Đốc thành hình trong các con” (4:19). Để đạt được hình bóng Đấng Cơ Đốc, Đức Chúa Trời đã thực hiện một loạt các hành động cứu rỗi của Ngài trên chúng ta: “Ngài định”“Ngài gọi”“Ngài xưng công chính”“Ngài làm cho vinh hiển.” Chúng ta mang ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta, Ngài ban Chúa Thánh Linh cho chúng ta để hướng dẫn cuộc sống hằng ngày, Ngài làm cho mọi điều xảy đến trong cuộc đời trở thành hữu ích cho nếp sống Cơ Đốc của chúng ta, Ngài chuẩn bị món quà cứu rỗi đầy đủ để ban cho chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô công bố ý định tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (câu 32). Bạn cần đến với Chúa ngay hôm nay, xin Chúa Thánh Linh vùa giúp bạn, khiến những điều

đang xảy ra cho bạn trở thành hữu ích cho bạn. Bạn có bằng lòng hứa với Chúa rằng bạn không tìm cách vùng vẫy để ra khỏi vòng tay chăn giữ của Ngài, nhưng càng gần Ngài hơn, yêu Ngài hơn không?

Lạy Chúa, xin giữ con gần bên Chúa, xin giúp con sống đắc

thắng và tin rằng Ngài đang khiến mọi sự xảy ra cho con, luôn luôn có ích cho con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 3:7-4:13.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top