Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/3/2014

Rô-ma 7:14-25
Thắng Hơn Tội Lỗi nhờ Chúa Giê-xu

“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Tạ ơn Đức Chúa Trời – nhờ Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Chúa chúng ta!” (câu 24, 25a NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi nói xác

thịt của ông đã bị bán cho tội lỗi? Luật tranh chiến trong đời sống ông là luật gì? Tại sao ông thất bại với tội lỗi trong ông?

Ông được giải thoát bởi Chúa Giê-xu nghĩa là gì? Bạn làm gì

với mầm mống tội lỗi vẫn còn tiềm ẩn trong bạn?

Sứ đồ Phao-lô thuộc nhóm người Do Thái sùng Đạo, thông thạo Luật Pháp Môi-se (Phi-líp 3:6), dù vậy ông cảm biết có một sức mạnh xúi giục ông vi phạm luật pháp, đó là con người xác thịt. Ông nói, xác thịt của

ông đã “bị bán cho tội lỗi,” nó luôn luôn muốn tách ra khỏi Đức Chúa Trời. Khi Sứ đồ Phao-lô chưa tin Chúa,

ông là người Do Thái đạo đức, sống mẫu mực đúng tiêu chuẩn Luật Pháp Môi-se, nhưng ông vẫn không thắng hơn con người xác thịt, đến nổi ông không làm điều lành mình muốn mà làm điều dữ mình ghét, khi ông có xu

hướng làm điều lành thì điều dữ thâm nhập tâm trí “bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi” (câu 23b), sự tranh chiến kéo dài trong ông, “vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật trong chi thể tôi” (câu 22, 23).

Khi con người mang bản tính xác thịt của A-đam truyền lại, thì dẫu có sống tốt lành, công chính như Sứ

đồ Phao-lô cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc và

án phạt của tội lỗi. Xu hướng trong con người là ham

thích làm điều tội lỗi hơn điều lành vì bản chất của họ

là tội lỗi.

Sự tranh chiến trong con người của Sứ đồ Phao-lô

cứ dai dẵng cho đến khi ông tìm thấy phương pháp giải

thoát trong Chúa Giê-xu. Câu 24 ông kêu than, qua câu

25 là bài ca khải hoàn. “Cảm tạ Chúa Trời, nhờ Chúa

Giê-xu Cơ Đốc, là Chúa chúng ta!” Trên đường từ Giê-

ru-sa-lem lên thành Đa-mách để bức hại những người

theo Chúa Giê-xu, ông Phao-lô gặp Chúa Giê-xu, ông

hoàn toàn thay đổi, ông xác chứng rằng: “Tôi đã bị đóng

đinh vào thập tự giá với Đấng Cơ Đốc, mà tôi sống,

không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Cơ Đốc sống

trong tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Nếu bạn nghĩ mình trở nên tốt khi nỗ lực làm điều

lành, thì bạn nên nghĩ lại, không ai tốt hơn Sứ đồ Phao-

lô về phương diện đạo đức, nhưng vốn bản chất tội lỗi,

con người không tự giải thoát mình ra khỏi bản chất nầy,

chỉ có Chúa Giê-xu, Đấng ban sự cứu rỗi cho bạn bởi sự

chết của Ngài trên thập tự giá. Bạn đã được giải cứu bởi

Chúa Giê-xu chưa? Hãy để Chúa Giê-xu làm chủ cuộc

đời bạn, Ngài sẽ ban sự chiến thắng của Ngài cho bạn,

và bạn sẽ sống một đời sống đắc thắng luôn luôn.

Lạy Chúa, xin giúp con thắng hơn tội lỗi bởi quyền năng

đắc thắng của Ngài, xin cho con tiếp tục dựa nương nơi Chúa

để sống đắc thắng luôn luôn.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 2:5-3:6.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top