Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/3/2014

Rô-ma 4:1-12
Xưng Công Chính bởi Đức Tin

“Vì chúng ta nói rằng bởi đức tin, Áp-ra-ham được kể là

công chính” (câu 9 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Phước ông Áp-ra-ham nhận ở đây là gì? Ông Áp-ra-ham được xưng công chính từ khi nào? Tại sao gọi phép cắt bì là một dấu? Ông Áp-ra-ham là tổ phụ của những người có đức tin nói lên điều gì? Bạn có thể mạnh dạn nói rằng mình thuộc dòng dõi của ông Áp-ra-ham không?

Ông Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời kêu gọi khi

ông 75 tuổi (Sáng Thế 12:1-4), Sáng Thế 15:6 nói rõ

rằng: “Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông

là người công chính.” Đến năm 99 tuổi Đức Chúa Trời

lập Giao ước Cắt bì với ông và dòng dõi ông (Sáng Thế

17:1, 9, 10), như vậy ông Áp-ra-ham được xưng công

chính trước khi phép cắt bì được lập ra. Sứ đồ Phao-lô

dựa trên nguyên tắc nầy để đưa ra chân lý về sự xưng

công chính bởi đức tin ở đây bằng những lý luận:

Thứ nhất: Ông Áp-ra-ham được xưng công chính

không bởi việc làm qua phép cắt bì mà bởi đức tin. “Áp-

ra-ham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là

công chính” (câu 3). Sứ đồ Phao-lô gọi đây là phước, con người không đáng được tha tội nhưng Đức Chúa Trời đã tha, không đáng hưởng thiên đàng vinh quang nhưng được Chúa cho hưởng, Sứ đồ Phao-lô gọi đây không phải là “Nợ” mà là “Ơn.” Ơn đó bởi Chúa Giê-xu

đã đến, Ngài gánh thay tội lỗi nhân loại trên thân Ngài, xưng họ là công chính, phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời, và thiên đàng là cơ nghiệp dành cho họ. Sự xưng công chính là món quà Đức Chúa Trời ban tặng qua Chúa Giê-xu.

Thứ hai: Ông Áp-ra-ham được xưng công chính trước khi ông chịu cắt bì, và phép cắt bì đến sau “như

ấn chứng của sự công chính” (câu 11). Nếu ông Áp-ra- ham được xưng công chính bởi phép cắt bì, tức là sự làm theo luật pháp, thì Đấng Mết-si-a mà người Do Thái mong đợi sẽ không cần thiết. Nếu ngày nay chúng ta nhờ công đức để được xưng công chính thì máu Chúa Giê- xu không còn giá trị cứu rỗi. Chúa đã cứu tôi, tôi phải sống cho xứng đáng với sự cứu rỗi đó; nếp sống mới của Cơ Đốc nhân là bằng chứng về sự cứu rỗi. Tôi sẽ được thiên đàng làm cơ nghiệp, tôi phải sống như công dân thiên đàng.

Thứ ba: Ông Áp-ra-ham là cha của những người có

đức tin như ông. Người Do Thái theo phần xác, ra từ

dòng dõi ông, nhưng tại đây Sứ đồ Phao-lô lý luận rằng:

Dòng dõi ông Áp-ra-ham theo phần xác không ích lợi

gì, nếu họ không tin Chúa Giê-xu, nghĩa là không phải

đương nhiên họ vào thiên đàng, mà là qua luật pháp,

họ gần Đức Chúa Trời hơn, dễ biết và tiếp nhận sự cứu

rỗi hơn. “Và cũng làm cha những người chịu cắt bì, là

những người không những chịu cắt bì còn noi dấu đức

tin mà ông Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta đã có trước khi

chịu cắt bì” (câu 12). Sự cứu rỗi mọi người nhận lãnh

được là “Do ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu”

(Ê-phê-sô 2:8). Đức Chúa Trời thật công bình khi Ngài

ban sự cứu rỗi cho dòng dõi ông Áp-ra-ham. Người Do Thái có ưu thế vì bởi ông Áp-ra-ham họ nhận biết Đức Chúa Trời cách tỏ tường, nhưng đứng trước sự cứu rỗi, họ và Dân Ngoại đều phải nhận lãnh bởi đức tin. Ga-la- ti 3:7 chép: “Vậy, anh em phải nhận biết rằng những ai có đức tin là con cháu của Áp-ra-ham.”

Bạn có thật sự đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Bạn chỉ được xưng công chính, được làm con Đức Chúa Trời khi bạn tin Chúa Giê-xu, không có sự miễn trừ hay

ưu thế nào khác.

Lạy Chúa, con thật được phước vì được làm con Đức Chúa

Trời, xin cho con giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-xu để mãi mãi là con của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 1:1-2:4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top