Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/3/2014

Giăng 15:5-8
Bí Quyết Sống Kết Quả cho Chúa

“Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được” (câu 5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhánh nho chỉ về ai trong câu chuyện

nầy? Tại sao Chúa Giê-xu nhấn mạnh cụm từ “cứ ở trong Ta” nhiều lần? Ở trong Chúa và kết quả có mối liên hệ như thế nào? Bạn thực hiện việc ở trong Chúa bằng cách nào?

Nhánh nho chỉ Cơ Đốc nhân, nhưng có nhiều Cơ Đốc nhân không kết quả và bị ném ra ngoài, chỉ có những Cơ

Đốc nhân cứ ở trong Chúa là Cơ Đốc nhân thật và có kết quả. Nhánh nho ra trái khi được dính liền với gốc, Cơ

Đốc nhân kết quả là Cơ Đốc nhân ở trong Chúa Giê-xu.

Tại sao Chúa Giê-xu nhấn mạnh cụm từ “cứ ở

trong Ta” nhiều lần? Đây là nguyên tắc sống của Cơ

Đốc nhân. Kinh Thánh khẳng định Chúa Giê-xu là sự

cứu rỗi duy nhất, các sứ đồ truyền giảng sự cứu rỗi đó

rằng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở

dưới trời chẳng có Danh nào khác ban cho loài người

để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12), vậy,

cách duy nhất để có sự sống và sự sống kết quả là ở

trong Chúa. Nhưng làm sao để tôi liên tục được ở trong

Chúa? Chúa Giê-xu giải thích sự kiện ở trong Chúa là

để Lời Chúa thấm nhuần vào đời sống (câu 7), Lời Chúa dạy chúng ta về Chúa Giê-xu, và giúp chúng ta giữ vững

đức tin nơi Ngài.

Chúa Giê-xu nêu ra những kết quả của một đời sống

ở trong Chúa: Thứ nhất “ra trái,” đương nhiên chỉ có

một loại trái. Thư Ga-la-ti nêu lên hai loại trái ngược

nhau để nói rằng trong một người chỉ tồn tại một loại trái:

Trái của xác thịt hoặc trái của Chúa Thánh Linh, Chúa

Giê-xu khiến cho chúng ta có trái của Chúa Thánh Linh

“Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ,

hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22);

thứ hai, nhận được điều mình cầu xin, đây là sự cầu

xin theo ý muốn của Chúa như nhựa sống từ gốc nho,

nhánh ra trái, lời cầu nguyện của chúng ta cũng thuần

khiết, trong sạch, tức là theo ý muốn Chúa thì chắc chắn

Chúa sẽ nhậm; thứ ba, được làm môn đệ Chúa, đây là sự

xác nhận từ Chúa dành cho những người trung tín theo

Chúa, họ sẽ ở bên Chúa, và Chúa không rời họ dù ở đời

nầy hay trong cõi vĩnh hằng. Và một kết quả bao gồm cả

ba kết quả trên là Đức Chúa Trời được sáng Danh. Hội

Thánh làm sáng Danh Đức Chúa Trời khi tôi con Chúa

có nếp sống giống Chúa Giê-xu.

Nhìn vào nếp sống của bạn, người khác sẽ thấy

bạn có ở trong Chúa hay không. Một đời sống kết quả,

phước hạnh, như nhánh nho có nhựa sống tuôn tràn, cho

thấy bạn đang ở trong Chúa; nhưng đời sống khô khan,

cằn cỗi sẽ tố cáo bạn, vì bạn đã bị “ném ra ngoài.” Chân

thành tự kiểm điểm lại đời sống mình, bạn đang ở trong

Chúa hay đã bị ném ra ngoài?

Xin Chúa cho con có mối liên hệ mật thiết với Chúa như

nhánh nho liền gốc, xin giúp con cứ ở trong Chúa và có kết quả

cho Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 13.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top