Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/3/2014

Giăng 8:31-38
Bí Quyết Để Được Làm Môn Đệ Chúa

“Vậy, Đức Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi” (câu 31, 32 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa nầy tin Chúa

Giê-xu là ai? Cứ ở trong Lời Chúa có nghĩa là gì? Chân lý giải phóng con người bằng cách nào? Những điều nào cho thấy

bạn là môn đệ của Chúa như điều Chúa đòi hỏi?

Thật khó để phân biệt “người Do Thái đã tin Ngài” (câu 31) và người Do Thái chống đối Ngài trong câu 33, nhưng trong bất cứ cuộc truyền giảng nào cũng có người tin và người chống đối, thành phần chống đối Chúa Giê- xu trong phân đoạn trước vẫn bám sát theo Ngài, nhưng câu 30 bày tỏ: “Khi Ngài nói những điều nầy thì nhiều người tin Ngài,” đó là những người tin trong câu 31 và

32 nầy, và thành phần chống đối trong câu 33 trở đi là

thành phần Pha-ri-si của phân đoạn trước.

Vấn đề Chúa đòi hỏi nơi người tin Chúa là “cứ ở

trong Lời Chúa,” còn vấn đề được làm môn đệ Chúa

là sự ban cho của Ngài, chúng ta không sợ mình không

được làm môn đệ Chúa, nhưng sợ mình dễ bị tội lỗi

cuốn xa Chúa. Cứ ở trong Chúa là nỗ lực liên tục, không

ngừng của người tin Chúa để thắng hơn tội lỗi và giữ đời

sống thánh sạch cho Chúa. Nhánh nho chỉ kết quả khi cứ

ở trong gốc nho để được hưởng nhựa sống thể nào, thì

bí quyết để làm môn đồ Chúa là “cứ ở trong Lời Chúa”

cũng thể ấy.

Chân lý giải phóng con người (câu 32), được Chúa

Giê-xu giải thích trong câu 36 là chính Ngài. Chúa Giê-

xu là “Chân lý” (Giăng 14:6), tội lỗi trói buộc nhân loại

trong ách của nó, Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ

bởi thập tự giá và sự phục sinh để giải phóng con người

ra khỏi sự giam cầm trong ngục tù tội lỗi, và đưa họ

trở về nhà Cha. “Chân lý” cũng là Kinh Thánh, Chúa

Giê-xu phán: “Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ

rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh

làm chứng về Ta” (Giăng 5:39). Ngày nay chúng ta có

Kinh Thánh, qua Kinh Thánh chúng ta biết tỏ tường về

sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, Kinh Thánh đưa chúng ta

vào niềm tin chắc chắn nơi Ngài.

Để được làm môn đệ của Chúa, bạn cần tin nhận

Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình, bạn cũng cần

học Kinh Thánh để Lời Chúa nuôi bạn lớn lên, niềm tin trở nên vững chắc, bạn hoàn toàn được buông tha khỏi tội lỗi, bạn là con của Chúa. Lâu nay bạn có đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày không? Bạn hứa nguyện gì với Chúa hôm nay?

Lạy Chúa, xin cho con trung tín đọc và học Lời Ngài mỗi

ngày, và bám chặt vào Ngài như nhánh nho liền với gốc; xin cho con cứ ở trong Chân Lý của Ngài để con được buông tha khỏi tội lỗi, sống đắc thắng cho Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 12.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top