Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/3/2014

Lu-ca 9:18-26
Người Theo Chúa

“Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ

bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (câu

23 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu truyền mệnh lệnh nầy trong bối cảnh nào? Mệnh lệnh nầy bao gồm những điều kiện gì? Giá phải trả của bạn hôm nay là gì? Bạn thực hiện mệnh lệnh Chúa mỗi ngày ra sao?

Phân đoạn Kinh Thánh nầy cho chúng ta thấy hai giai đoạn về Chúa Giê-xu với tư cách là Đấng Mết-si-a: Thứ nhất, Ngài trải qua giai đoạn thống khổ, chịu chết, rồi sống lại (câu 22) , Thứ hai, Ngài sẽ tái lâm, ngự trong nơi vinh quang của Cha Ngài, cùng với các thiên sứ thánh (câu 26). Ngài muốn người theo Ngài phải trải qua giai đoạn thứ nhất như Ngài, để cùng Ngài bước vào giai đoạn thứ hai trong vinh quang.

Trong bài học hôm qua, ông Ma-thi-ơ ghi lại lời Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến lời tuyên xưng của ông Phi-e-rơ và trách nhiệm Ngài giao cho ông. Tại đây,

ông Lu-ca nhấn mạnh đến mệnh lệnh chung cho mọi người theo Chúa, đó là: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (câu 23). Mệnh lệnh theo Chúa gồm 3 bước:

Thứ nhất: Phải tự bỏ mình đi, hay liều mình. Chúa Giê-xu “đã từ bỏ chính mình… Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi- líp 2:7, 8), Ngài từ bỏ vinh quang của thiên đàng, mang thân phận con người, từng trải sự thống khổ của con người. Chúa muốn người theo Ngài phải biết khước từ dục vọng ích kỷ, cái tôi thấp hèn, để hiến thân cho Chúa Giê-xu, noi gương Ngài dù phải trả giá đắt là thập tự giá thì cũng bước tới như Ngài đã bước.

Thứ hai: Mỗi ngày vác thập tự giá mình. Thập tự

giá là dấu hiệu của sự chịu khổ, cũng là dấu hiệu của sự

chết. Sứ đồ Phao-lô làm chứng rằng: “Tôi đã bị đóng

đinh vào thập tự giá với Đấng Cơ Đốc” (Ga-la-ti 2:20),

hay “Tôi chết mỗi ngày” (1 Cô-rinh-tô 15:31). Có thể

chúng ta không chết như Chúa Giê-xu hay như các sứ

đồ, nhưng chúng ta không được miễn trừ vác thập tự giá

mỗi ngày, tức chia sẻ nỗi thống khổ với Chúa.

Thứ ba: Theo Chúa. Theo Chúa là đi đường Chúa đi,

làm việc Chúa làm, sống như Chúa đã sống. Sứ đồ Phao-

lô ước ao người tín hữu được “Đấng Cơ Đốc thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).

Không có vinh quang nào không trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh. Chúa Giê-xu biết giá Ngài trả khi vác thập tự giá, là chết để chuộc tội cho nhân loại, và Ngài cũng biết sự vinh quang sau khi Ngài hoàn thành trọng trách Đức Chúa Trời giao phó. Những người từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình theo Chúa, sẽ

được vinh quang đời đời nơi thiên đàng. Sứ đồ Phao-lô

công bố: “Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không

đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho

chúng ta” (Rô-ma 8:18). Bạn đã trả giá nào để được

cứu? Bạn thực hiện mệnh lệnh Chúa mỗi ngày ra sao?

Hãy lắng lòng nhìn lại mình, bạn đang liên hiệp với

thế gian, sống trong tội lỗi hay sẵn sàng trả giá để theo

Chúa? Bạn muốn được vinh quang nhưng không muốn

trả giá? Thiên đàng chỉ dành cho người theo Chúa, trở

nên giống như Chúa, hãy thực hiện mệnh lệnh Chúa

ngay hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho con nói được lời tâm nguyện như Sứ đồ

Phao-lô rằng: “Tôi cứ làm một điều: Quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu” (Phi-líp 3:14).

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 11.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top