Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/3/2014

Ma-thi-ơ 16:16-18
Lời Tuyên Xưng của Sứ đồ Phi-e-rơ

“Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con

Đức Chúa Trời hằng sống” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là ai? Tại sao Chúa Giê-xu gọi sự xưng nhận đó là bởi Đức Chúa Trời mà đến? Chúa Giê-xu thành lập Hội Thánh Ngài trên đá,

điều nầy được thực hiện như thế nào? Bạn có phải là “đá” để xây nên nhà Đức Chúa Trời không? Bạn làm gì cho Hội Thánh Chúa hôm nay?

Khi Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, dân chúng nghĩ gì về Ngài thì các môn đệ trả lời: Dân chúng cho rằng Ngài là người trổi hơn một người bình thường hoặc Ngài là một tiên tri. Ngài hỏi chính các môn đệ nghĩ gì, ông Phi-e-rơ đưa ra quan điểm đặc thù của chính ông “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (câu

16), Chúa Giê-xu khen ông Phi-e-rơ là người có phước và xem đây là sự mạc khải đến từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là không ai hiểu về Chúa Giê-xu cách chân thật, nếu người đó không được chính Đức Chúa Trời bày tỏ cho. Ngày nay có Chúa Thánh Linh, Đấng giãi bày chân lý về Chúa Giê-xu cho chúng ta. “Nếu Chúa Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa” (1 Cô-rinh-tô 12:3b). Từ sự xác nhận nầy, Chúa trao cho ông Phi-e-rơ một trách nhiệm nặng nề “Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được hội đó” (câu 18).

Trước hết: Chúa lập Hội Thánh trên chính ông Phi- e-rơ, dù ông Phi-e-rơ là viên đá nhỏ, còn Hội Thánh là tảng đá lớn. Cụ thể cho thấy bài giảng đầu tiên của ông có 3.000 người tin Chúa, bài giảng thứ hai số người tin lên 5.000, ông là người đầu tiên lập Hội Thánh Chúa trên đất. Ông tiếp tục sứ mệnh Chúa giao cho đến ngày

ông tử đạo như Lời Chúa đã bảo trước với ông (Giăng

21:18, 19).

Thứ hai: Chúa cũng lập Hội Thánh Ngài trên những

sứ đồ khác, các ông Ê-tiên, Phi-líp, và Chúa cũng giao

cho chúng ta hôm nay nữa. Vì Hội Thánh là một tòa nhà

mà Chúa Giê-xu là nền tảng, mỗi con cái Chúa là một

viên đá xây nên ngôi nhà đó “Ngài là hòn đá sống… anh

em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng

liêng” (1 Phi-e-rơ 2:4-5). Sứ đồ Phao-lô cũng quả quyết

rằng: “Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ

và các nhà tiên tri mà chính Đấng Cơ Đốc Giê-xu là đá

góc nhà. Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa” (Ê-phê-sô

2:20-21).

Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã xây dựng Hội

Thánh Ngài trên ông Phi-e-rơ, trên các sứ đồ, trên Hội

Thánh đầu tiên và cả trên chúng ta ngày nay, nhưng song

chỉ một mình Chúa Giê-xu mới là chủ của Hội Thánh,

và một mình Ngài mới có sức mạnh của Đấng Phục

Sinh chiến thắng các cửa Âm Phủ. Và đương nhiên Hội

Thánh của Chúa thừa hưởng sự chiến thắng của Chúa

Giê-xu để thắng quyền lực của ma quỷ, của Sa-tan; để

phát triển Hội Thánh và đem vinh quang cho Đức Chúa

Trời (Giăng 16:33).

Bạn có nhớ ai là người đã đưa bạn trở lại tin Chúa

không? Bạn có phải là một viên đá sống xây nên nhà

Đức Chúa Trời không? Hãy mạnh mẽ đứng lên tuyên

xưng đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu và dâng đời

sống của mình để phục vụ Ngài, nhiều người cần gia

nhập vào Hội Thánh qua bạn, để tòa nhà Đức Chúa Trời

càng thêm kiên cố, rộng khắp thế gian nầy.

Lạy Chúa, con xin xác tín niềm tin vào Chúa Giê-xu, và xin

cho con được dự phần vào công tác xây dựng nhà Chúa, dắt

đưa nhiều người trở về với Hội Thánh, gây dựng nhà Chúa vững chắc cho đến ngày Chúa tái lâm.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 10.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top