Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2014

Mác 1:14-20
Thay Đổi Vương Quyền

“Sau khi Giăng bị tù, Chúa Giê-xu đi vào miền Ga-li-lê để

truyền giảng Tin Mừng của Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Giờ đã

điểm, vương quốc Đức Chúa Trời đã gần, phải ăn năn và tin nhận

Tin Mừng!” (câu 14-15 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong sứ điệp Chúa Giê-xu truyền giảng về tin mừng của Đức Chúa Trời có ba điều căn bản nào? Những

điều nầy có ý nghĩa gì? Các môn đồ đầu tiên của Chúa đã đáp ứng với lời kêu gọi của Chúa Giê-xu như thế nào? Sứ điệp của Chúa Giê-xu có liên hệ gì với bạn ngày nay?

Sự thay đổi chế độ của một đất nước thường kèm theo

những biến động ảnh hưởng đến đời sống của con người về

nhiều phương diện. Vì thế, một số người không thích thay

đổi. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu công bố một tin tức tốt lành về một sự thay đổi vương quyền, một sự kiện mà tuyển dân của Ngài đã nóng nảy trông đợi từ rất lâu.

Trước tiên, Chúa xác định thời khắc đã đến: “Giờ đã

điểm” – sự thay đổi sắp xảy ra.

Thứ hai, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần, một vương quốc lý tưởng đã đến nhưng chưa đến trọn.

Vương quốc đã được Đức Chúa Trời hứa với dòng dõi Ít- ra-ên từ trước. Chính Chúa đến để lật đổ những người cai trị bất công và thế lực đen tối, ban ân sủng cứu chuộc con người tội lỗi và lập nên một một vương quốc an bình đời

đời.

Thứ ba, dân chúng cần ăn năn và tin nhận Tin Mừng. Một vương quốc thay đổi, hiến pháp và kỷ cương sẽ thay

đổi, dân chúng phải chuẩn bị để thích nghi với môi trường mới. Vương quốc của Chúa là vương quốc của tình yêu và sự thánh thiện. Vì thế, con người cần sửa soạn mình bằng cách ăn năn tội lỗi, tránh xa các lối ác và nhận lấy Tin Mừng của Chúa để được làm thần dân trong vương quốc của Ngài.

Các môn đệ đầu tiên đã đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giê-xu, theo Ngài và trở nên tay đánh lưới người cho Chúa. Một cách nhanh chóng và vững tin, họ đã bỏ mọi thứ để theo Ngài, sống với Ngài và được Ngài huấn luyện (câu 18,

20). Chúa đã dùng họ, ban năng lực cho những người bình thường để mang Phúc Âm của Chúa đến tận cùng trái đất.

Những lời tiên tri về Chúa Giê-xu trong sự giáng sinh, sự chết, sự sống lại và thăng thiên về trời đã được ứng nghiệm. Còn một lời tiên tri mà chính Chúa Giê-xu đã phán rằng “Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con, thì Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu, thì các con cũng

ở đó” (Giăng 14:3) chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Khi một người ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Tin Mừng của Chúa Giê-xu, người ấy đã được Chúa ban tặng quyền công dân trong vương quốc của Ngài.

Bạn nghĩ mình đủ tiêu chuẩn để sống trong vương quốc của Chúa chưa? Tại sao?

Tạ ơn Chúa Giê-xu đã hy sinh, ban ân sủng cứu chuộc con.

Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức, ăn năn tội, lánh xa lối ác và

sống trong tinh thần mong đợi vương quốc của Đức Chúa Trời

đến một cách trọn vẹn khi Ngài tái lâm.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 17.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top