Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2014

Ê-phê-sô 3:1-13
Những Kế Hoạch và Lời Hứa

“Huyền nhiệm nầy chính là nhờ Phúc Âm mà Dân Ngoại được thừa kế cơ nghiệp với người Ít-ra-ên, trở thành chi thể của cùng một thân và chung hưởng lời hứa trong Đấng Cơ Đốc Giê- xu” (câu 6 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào, vì sao (câu 1-2)? Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Sứ đồ Phao-lô biết huyền nhiệm nào mà trước đây Ngài chưa hề đề cập tới (câu 3-6)? Lời hứa nào được lập trong Chúa Giê-xu (câu 6)? Đức Chúa Trời đã dùng Sứ đồ Phao-lô như thế nào trong việc thực hiện kế hoạch Ngài đã bày tỏ (câu 7-9)? Ngày nay Đức Chúa Trời dùng Hội Thánh để bày tỏ kế hoạch cứu rỗi của Ngài, bạn làm gì để dự phần vào kế hoạch đó?

Đức Chúa Trời đã có kế hoạch để những người Giu-đa và Dân Ngoại có niềm tin nơi Chúa Giê-xu cùng hiệp nhất với nhau thành Hội Thánh, thân thể của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh lao tù tại La Mã vì rao giảng Phúc Âm. Những nhà lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru- sa-lem bấy giờ lo sợ vì sự giảng dạy của Chúa Giê-xu, và họ không tin Ngài là Đấng Mết-si-a. Họ đã làm áp lực cho người La Mã bắt giam Sứ đồ Phao-lô vì tội bội đạo và gây náo loạn giữa vòng người Giu-đa. Dù vậy, Sứ đồ Phao-lô vẫn công bố mạnh mẽ niềm tin của mình và mục vụ đặc biệt của mình là giảng Phúc Âm cho người Dân Ngoại mà Đức Chúa Trời đã mạc khải đặc biệt cho ông. Đây là kế hoạch mà Chúa chưa bày tỏ cho các thế hệ trước đó. Việc nầy xảy ra đúng thời điểm Ngài đã định. Mặc dù trong sách Ê-sai 49:6 cho chúng ta biết Dân Ngoại sẽ nhận được sự cứu rỗi nhưng chưa bao giờ Chúa cho biết là những người Giu-đa và Dân Ngoại đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-xu sẽ được bình đẳng với nhau trong thân thể của Đấng Cơ Đốc (Ê-phê-sô 2:14-15)

Sứ đồ Phao-lô biết rõ Chúa dùng ông cho kế hoạch cứu rỗi Dân Ngoại (câu 7-8). Đức Chúa Trời đã cho Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm sự cứu rỗi của Ngài một cách cá nhân và Chúa cũng đặt để trong lòng Sứ đồ Phao-lô sự cưu mang cho Dân Ngoại. Ông đã nhận lãnh sứ mệnh từ nơi Chúa giảng Phúc Âm cho họ, chịu khổ vì sự cứu rỗi của họ. Chúa đã ban cho ông sự nhiệt tình, khôn sáng, khả năng sử dụng ngôn ngữ để giảng dạy, viết thư…, và ông cũng đã tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Chúa cho Dân Ngoại và khích lệ các tín hữu khác cùng đồng công với ông trong sứ mệnh nầy. Sứ đồ Phao-lô đã tin Chúa Giê-xu và trung tín sống theo Phúc Âm đến hơi thở cuối cùng. Ông đã làm sáng Danh Chúa và để lại cho hậu thế một tấm gương sáng trong việc truyền bá Phúc Âm.

Kế hoạch cứu rỗi được kết với lời hứa của Chúa: “Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời” (câu 12). Sứ đồ Phao-lô thấy rõ ân sủng tuyệt vời Chúa dành cho ông, khi ông được dự phần vào chương trình cứu rỗi của Chúa. Ông khích lệ anh chị em mình đừng nản lòng vì đó là vinh dự Chúa dành cho mình. Ngày nay, Chúa cũng tha thiết kêu gọi Hội Thánh của Ngài, mỗi một chúng ta dự phần trong kế hoạch của Ngài, hầu cho mọi người trên đất được biết đến Chúa và tình yêu của Ngài, hưởng trọn vẹn những lời hứa quý báu của Chúa, nhận được đời sống phước hạnh đời đời trên vương quốc của Ngài.

Bạn có tin Chúa dùng bạn để cứu nhiều người không? Bạn quyết định làm gì hôm nay?

Cảm tạ Chúa vì kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Ngài được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, để con nhận được cơ hội biết Chúa và nhận ơn cứu chuộc của Ngài. Xin Cha giúp con tích cực góp phần trong sứ mệnh nầy để đưa dẫn nhiều người đến với Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-na 3.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top