Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/2/2014

Thi Thiên 97:1-12
Sự Tể Trị của Đức Giê-hô-va

“Đức Giê-hô-va cai trị! Hỡi cả trái đất, hãy mừng rỡ!” (câu 1a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự tể trị của Đức Giê-hô-va được mô tả qua những điều nào? Vì sao tác giả nhắc đi nhắc lại “hãy mừng rỡ, hãy vui mừng” (câu 1, 8, 11, 12)? Niềm tin về sự tể trị của Chúa có ý nghĩa thế nào trong đời sống bạn? Bạn có kinh nghiệm gì về niềm vui mà Chúa ban cho bạn?

Đức Giê-hô-va tể trị hoàn vũ trong mọi hoàn cảnh. Có thể tập thứ tư của Thi Thiên, bao gồm các Thi Thiên 90-106, đã được tập hợp lại để đối phó với thảm kịch Giê-ru- sa-lem bị người Ba-by-lôn đánh bại hoàn toàn và kết thúc nền quân chủ của người Do Thái. Bấy giờ, Ít-ra-ên ở dưới sự cai trị của ngoại bang, và một vua ngoại giáo chiếm ngôi Đa-vít. Trước thực tế nầy, những người trung tín với Chúa tin rằng Đức Chúa Trời không bị đánh bại; Ngài vẫn tể trị, và một ngày nào đó, không chỉ Ít-ra-ên mà cả thế giới sẽ công nhận điều nầy trong sự vui mừng vô hạn.

Đây cũng là sứ điệp dành cho thời đại của chúng ta. Những người vô tín cho rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ là ảo tưởng, Hội Thánh không chiếm ưu thế trong xã hội mà còn bị bắt bớ, bức hại ở nhiều nơi. Trước những thực tế khắc nghiệt nầy, chúng ta cần giữ vững chân lý Đức Chúa Trời và sống với chân lý đó. Nhiều người toan tính, thực hiện cả những việc xem là vĩ đại, nhưng vĩ đại hơn cả phải là sự tể trị của Chúa. Dòng lịch sử của loài người minh chứng điều đó. Ngay cả cuộc đời ngắn ngủi, bé nhỏ của chúng ta, dù muốn hay không chúng ta cũng không thể đi ra khỏi sự tể trị của Chúa, Cha chúng ta.

Chúng ta tin Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian trên nền tảng công lý và sự công chính (câu 2). Đây là vấn đề đức tin, không phải mắt thấy. Những người thù nghịch với Ngài sẽ bị tiêu diệt (câu 3), Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao trên tất cả các thần (câu 7, 9), và những người yêu mến Ngài sẽ tràn ngập niềm vui (câu 10-12). Vì sao chúng ta cần phải tin như vậy? Thi Thiên nầy cho biết: Vì Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va, Đấng bày tỏ chính Ngài với người Ít-ra-ên khi đưa họ ra khỏi Ai Cập với bao biến động (2-5), và bày tỏ với chúng ta: qua thiên nhiên và qua sự đánh đổ các thần tượng để chỉ có Ngài là Đấng Chí Cao được tôn cao trên tất cả các thần tượng (câu 6-9), và qua đó chúng ta được sống trong sự bảo vệ, giải cứu của Ngài, và được kể là những người công chính của Ngài. Sự bảo đảm nầy khích lệ chúng ta sống như những môn đệ trung tín của Đấng Cơ Đốc.

Bạn cảm nhận, suy nghĩ và có thái độ sống nào khi biết “Đức Chúa Trời tể trị”? Chân lý “Đức Chúa Trời tể trị” có biểu lộ rõ trong đời sống bạn không? Như thế nào?

Lạy Chúa, Đấng Tể Trị trên muôn loài vạn vật, xin cho con luôn tin cậy Ngài vì trong sự tể trị của Ngài con được an bình trong sự tốt đẹp nhất Ngài dành cho con cho dù con đang sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 86.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top