Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2014

2 Sa-mu-ên 24:1-17
Xin Cất Tội Lỗi Chúng Con

“Sau cuộc tổng kiểm tra dân số, Đa-vít bị lương tâm cắn rứt. Đa-vít thưa với Đức Giê-hô-va: “Con đã phạm tội rất nặng trong điều con đã làm. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va ôi! Xin cất đi tội lỗi của đầy tớ Ngài đã phạm, vì con đã hành động rất ngu xuẩn” (câu 10 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời nổi giận và trách phạt người Ít-ra-ên? Vua Đa-vít phạm tội gì? Vua chịu trách nhiệm về tội của mình thế nào? Có khi nào bạn quanh co chối tội không? Vì sao bạn làm như thế?

Không rõ vì sao Đức Chúa Trời một lần nữa nổi giận với người Ít-ra-ên và quyết định đoán phạt họ. Có thể vì họ đã theo Hoàng tử Áp-sa-lôm để lật đổ Vua Đa-vít là người mà Ngài đã lựa chọn (2 Sa-mu-ên 20:1, 2). Hoặc là người Ít-ra-ên tỏ ra tự tin, tự mãn và thôi nương cậy Đức Chúa Trời. Tác giả viết rằng Ngài giục lòng Vua Đa-vít nghịch lại họ. Theo 1 Sử Ký 21:1, chính Sa-tan giục Vua Đa-vít. Điều nào là đúng? Cả hai đều đúng. Lý do cơ bản là không có điều gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, còn có những lý do thứ yếu nằm dưới quyền kiểm soát tối thượng của Đức Chúa Trời, một trong lý do đó là sự xúi giục của Sa-tan (Lu-ca 22: 31-34). Thế thì tội mà Đa-vít bị xui giục phạm phải ở đây là gì? Đó là tiến hành kiểm tra dân số Ít-ra-ên và Giu-đa.

Vì sao kiểm tra dân số lại là phạm tội? Có những lần Đức Chúa Trời truyền lệnh kiểm tra dân số (Dân Số Ký 1:1-2; 26:1-2), tuy nhiên, lần nầy không phải do Đức Chúa Trời truyền lệnh, nhưng do sự kiêu ngạo và thiếu tin cậy khiến cho Vua Đa-vít đã làm như thế. Vua Đa-vít muốn biết được số người Ít-ra-ên có thể cầm gươm chiến đấu là bao nhiêu. Ông muốn bảo đảm rằng ông có đủ chiến binh để cùng ông chiến đấu ngoài mặt trận. Ông đặt lòng tin cậy nơi lực lượng quân sự hơn là tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

Gia-cơ 1:13-14 nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, nhưng Sa-tan cám dỗ loài người và Kinh Thánh gọi Sa-tan là “quỷ cám dỗ” (Ma-thi-ơ 4:3). Nhưng dù Sa-tan cám dỗ chúng ta, việc phạm tội hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Không ai có thể viện dẫn, chối tội bằng cách nói rằng “Sa-tan đã khiến tôi phạm tội” để đổ tội cho Sa-tan. Khi phạm tội nhiều người cho rằng tại người nầy, người kia, tại sự giáo dục hay môi trường không tốt khiến họ phạm tội. Dù nói thế nào, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và nhận chịu hậu quả của tội lỗi mà chúng ta đã phạm, không thể đổ thừa hay quanh co chối tội. Khi xưng nhận và chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình, như Vua Đa-vít đã làm (câu 10, 17), chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ, tẩy sạch và phục hồi để chúng ta lại được thông công với Ngài.

Tội nào bạn cần xưng ra và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và phục hồi bạn hôm nay?

Lạy Chúa, con xin thật lòng ăn năn tội lỗi con đã phạm, bởi tình yêu thương của Ngài xin tẩy sạch con và phục hồi con giờ nầy. Con tạ ơn Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 7.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top