Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014

Ma-thi-ơ 7:21-27
Mục Đích của Cơ Đốc Nhân:

Biết và Làm Theo Lời Chúa

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống chúng ta bằng cách nào? Vì sao mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân là biết Lời Chúa và làm theo Lời Chúa? Bạn đã sống theo mục đích ấy trong đời sống hằng ngày thế nào?

Chúa Giê-xu nói: “Chẳng phải hễ những người nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” Lời dạy này cho thấy có một người trong Hội Thánh chỉ đến với nghi lễ và công việc chứ không làm theo ý muốn Chúa, và Chúa khẳng định Ngài sẽ không biết họ trong ngày cuối cùng vì họ không sống đúng mục đích của Chúa trên đời sống họ.

Đức Chúa Trời không hướng dẫn cuộc đời chúng ta cụ thể từng chi tiết như dẫn chúng ta đi đâu, bảo chúng ta làm gì, nhưng Ngài hướng dẫn chúng ta bằng Lời Ngài trong Kinh Thánh. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Khi chúng ta đọc và học Lời Chúa mỗi ngày thì chúng ta sẽ biết ý Chúa để sống và làm theo, từ đó chúng ta sẽ sống đúng mục đích của Chúa cho đời sống mình. Chẳng những vậy, chúng ta còn được Lời Chúa bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ để tâm trí chúng ta được tươi mới, suy nghĩ được biến đổi, chúng ta tôn kính Chúa, yêu mến Ngài nhiều hơn, và đó cũng là động cơ để chúng ta luôn làm theo Lời Chúa: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Chúa Giê-xu tóm tắt tất cả luật pháp và điều răn trong hai điều nầy: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-40). Khi thật sự sống theo điều răn Chúa dạy, chúng ta sống đúng với mục đích của Cơ Đốc nhân.

Không ai có thể sống đúng ý Chúa nếu không đọc và học Lời Chúa. Chúa Giê-xu nói người học biết Lời Chúa và sống theo Lời Chúa dạy là người khôn ngoan đặt nền tảng đức tin mình trên Vầng Đá muôn đời là Chúa Giê-xu. Cuộc đời người đó sẽ luôn vững vàng trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Khi chúng ta biết Lời Chúa và làm theo ý Chúa thì Chúa cũng sẽ biết chúng ta trong ngày cuối cùng.

Bạn đã đọc suốt Kinh Thánh bao nhiêu lần? Bạn quyết định tiếp tục đọc Lời Chúa như thế nào trong năm mới nầy?

Xin Chúa giúp con bền lòng sống theo mục đích Ngài dành cho đời sống con: học biết Lời Ngài và làm theo mệnh lệnh của Ngài

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 12.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top