Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/1/2014

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Đích của Cơ Đốc Nhân:

Sự Sáng của Thế Gian

“Các ngươi là ánh sáng của thế gian” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh nói về “sự sáng” với những ý nghĩa nào? Vì sao Chúa Giê-xu nói chúng ta là sự sáng của thế gian? Bạn cần làm gì để ánh sáng Chúa tỏa rọi qua đời sống của bạn?

Sự sáng mang ý nghĩa thuộc linh. Sự sáng là điều đầu tiên Đức Chúa Trời dựng nên. Ðức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng,” thì có ánh sáng (Sáng Thế 1:3). Trong Cựu Ước sự sáng luôn gắn liền với Đức Chúa Trời, được dùng làm biểu tượng của sự tốt lành, ngay thẳng hay những phước hạnh. Trong Tân Ước, sự sáng được dùng để chỉ Chúa Giê-xu. Trong Giăng 8:12 và 9:5 Chúa Giê-xu được gọi là “sự sáng của thế gian.” Kinh Thánh cũng bảo người tin theo Chúa “sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Suốt Cựu Ước và Tân Ước sự sáng bày tỏ và làm chứng về Đức Chúa Trời toàn năng và Con Ngài là Chúa Giê-xu. Sự sáng đã đến thế gian không chỉ qua sự kiện Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời và các vì sao sáng trong vũ trụ, nhưng cũng qua Con Độc Sinh của Ngài giáng sinh.

Sự sáng Chúa dạy ở đây, cũng mô tả nếp sống của Cơ Đốc nhân. Chúng ta được kêu gọi “bước đi trong sự sáng như chính Ngài ở trong sự sáng” (1 Giăng 1:7). Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta là con cái Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, phải chiếu sáng như sao tỏa rạng trong bầu trời đêm (Phi-líp 2:15). Chúng ta cũng phải “lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng” (Rô-ma 13:12), và “bước đi như con cái của sự sáng” (Ê-phê-sô 5:8).

Lý do Kinh Thánh nói nhiều về “sự sáng” vì con dân Chúa hiện đang tranh chiến với những quyền lực của ma quỷ và sự tối tăm, “với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian nầy, và những quyền lực của các tà linh trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Giải pháp duy nhất để chúng ta có thể thắng hơn sự tối tăm là qua Chúa Giê-xu – sự sáng của Đức Chúa Trời đã đến thế gian.

Trẻ em thời trước thường lấy miếng kính vỡ mài cạnh và lau sạch để chơi trò chơi chiếu ánh sáng mặt trời vào những chỗ tối, nơi ánh sáng mặt trời không soi đến. Đây là một hình ảnh minh họa những gì chúng ta có thể làm cho đời sống mình. Chúng ta không phải là ánh sáng hay nguồn sáng mà chỉ là một miếng kính vỡ, nhưng Chúa dùng chúng ta để phản chiếu ánh sáng từ Nguồn Sáng soi rọi vào những chỗ tăm tối trong lòng người. Để có thể phản chiếu ánh sáng tốt, tấm kính phải được lau sạch sẽ, cũng vậy, đời sống Cơ Đốc nhân phải được tẩy sạch tội lỗi, có nếp sống thanh khiết, đầy dẫy bông trái Thánh Linh để có thể soi rạng Danh Chúa đến với mọi người đang sống trong bóng tối của tội lỗi.

Đây chính là mục đích Đức Chúa Trời đặt đời sống của chúng ta trong Chúa Giê-xu. Khi chúng ta tin và tiếp nhận Chúa, Ngài sẽ tẩy sạch tội lỗi và ngự vào lòng chúng ta. Từ đó, Ngài được phản chiếu qua chúng ta để thế gian có thể thấy Chúa qua nếp sống mới của chúng ta mà tìm đến với Ngài.

Lạy Chúa, xin sự sáng của Ngài được phản ánh qua con để nhiều người được biết Ngài, tin Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 10.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top