Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2014

2 Sử Ký 34
Mục Đích Của Bạn:

Gìn Giữ Đời Sống Gia Đình Mình

“Các ngươi là muối của đất” (Ma-thi-ơ 5:13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a đã làm hai việc lớn nào trong công cuộc lãnh đạo đất nước của ông? Những việc làm đó ảnh hưởng thế nào trên Ít-ra-ên? Đời sống bạn giúp gìn giữ đời sống thuộc linh của gia đình bạn như thế nào?

Vua Giô-si-a là một vị vua có đời sống làm muối của đất. Sách 2 Sử Ký 34 cho biết vua Giô-si-a làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trừ bỏ các nơi cao, phá dỡ đền thờ tà thần và nghiền nát các thần tượng trong đất nước mình. Sau đó, vua tìm được Sách Luật Pháp trong đền thờ. Sau khi nghe đọc những lời từ Sách Luật Pháp ấy, vua xé áo mình. Ông nói với các quan trong triều rằng: “Hãy vì ta và vì những người còn sót lại của Ít-ra-ên và Giu-đa mà đi cầu hỏi Đức Giê-hô-va về các lời trong sách đã tìm lại được. Vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đang giáng trên chúng ta thật lớn, bởi các tổ phụ chúng ta không tuân giữ lời phán của Đức Giê-hô-va và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách nầy” (câu 21).

Vua Giô-si-a, cho triệu tập những trưởng lão Giu-đa và mọi người lên đền thờ, đọc cho họ nghe Sách Luật Pháp. Và vua truyền dân chúng tái dâng hiến đời sống của họ cho Đức Chúa Trời và hết lòng hết ý giữ gìn các điều răn của Chúa. Vua Giô-si-a là người lãnh đạo đã giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời và Lời Ngài cách trọn vẹn giữa một đất nước suy đồi, không kính sợ Chúa. Những việc làm của Vua Giô-si-a đã ảnh hưởng tốt đến dân chúng, giúp thay đổi lòng họ, nhờ đó, Đức Chúa Trời đã không thi hành sự phán xét trên dân chúng và họ được phục hòa với Ngài. Đời sống và sự lãnh đạo của Vua Giô-si-a chính là “muối” cho dân tộc của ông.

Để có thể sống làm “muối của đất” cho xã hội và thế giới, trước hết chúng ta cần phải là tác nhân gìn giữ đời sống đạo đức, thuộc linh của những người gần gũi nhất là gia đình, là những người chúng ta yêu thương để họ không bị hư mất.

Chúa muốn bạn làm những việc giống như Vua Giô-si-a. Là cha mẹ, bạn có trách nhiệm gìn giữ đời sống thuộc linh của con cái mình bằng cách cầu nguyện, khuyên bảo, đọc Lời Chúa cho chúng nghe, khi con cái lớn lên thì dạy chúng đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày. Khi bạn đặt con cái trong sự huấn luyện và chỉ dạy của Chúa, bạn đang làm công tác nêm muối cho đời sống của chúng mặn mà, và ướp muối, giữ chúng không để cho những ảnh hưởng bại hoại của thế gian làm hư hỏng đời sống con mình.

Lâu nay bạn đã thực hiện việc “nêm muối” trong gia đình bạn thế nào? Bạn có quyết định gì hôm nay?

Lạy Chúa, xin giúp con dọn sạch những điều không đẹp lòng Chúa trong lòng con, để con là muối mặn thật sự hữu ích cho gia đình và Hội Thánh con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 8.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top