Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014

Lu-ca 12:16-21
Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (3):

Đừng Hoạch Định Một Tương Lai Không Có Chúa

“Ta sẽ bảo linh hồn ta: Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm rồi. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và hưởng lạc đi” (câu 19, BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Vị phú nông này sau khi trúng mùa đã hoạch định tương lai ông như thế nào? Điều sai lầm của ông là gì? Cần hoạch định kế hoạch tương lai như thế nào để được phước? Bạn nhận biết Chúa trong mọi nẻo đường đời mình như thế nào?

Vị phú nông sau khi trúng mùa đã hoạch định tương lai bằng cách phá bỏ những nhà kho nhỏ, xây những nhà kho lớn hơn để tích trữ hoa lợi, và tự bảo rằng của cải đầy kho nầy sẽ bảo đảm một tương lai tốt đẹp cho cuộc sống lẫn linh hồn. Ông hình dung thời gian sắp tới là những tháng ngày hưởng lạc, “hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ,” mà quên một điều vô cùng quan trọng là tương lai không nằm trong tay ông nhưng trong tay Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.

Kinh Thánh nói đây là thái độ sống của những người tự phụ, kiêu ngạo: “Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: ‘Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời’. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: ‘Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.’ Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu” (Gia-cơ 4:13-16 BTTHĐ).

Chúa bảo chúng ta làm gì cũng nên suy tính (Lu-ca 14:28, 31-32), tuy nhiên, khi chúng ta lập kế hoạch tương lai, dù là việc làm ăn, hay bất cứ việc gì khác, chúng ta cần nhận thức: Đức Chúa Trời là Đấng nắm quyền tể trị. Nói cách khác chúng ta cần hoạch định mọi kế hoạch với thái độ khiêm nhường, nhờ cậy Chúa. Khi dự tính việc gì chúng ta cũng phải nghĩ đến Chúa trước hết, cầu nguyện xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và xin Ngài chỉ lối. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (Châm Ngôn 3:5-6 BTTHĐ). “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài” (Thi Thiên 25:4).

Chúa Giê-xu phán: “Phước cho người nghèo khó trong tâm linh, Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!” (Ma-thi-ơ 5:30). Người “nghèo khó trong tâm linh” luôn có một thái độ sống lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Người sống khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời là người được Ngài ban phước.

Khi dự tính, hoạch định một việc gì trong đời sống hằng ngày của mình bạn thường làm gì? Bạn có nhận biết dù việc lớn hay nhỏ trong đời sống mình đều có sự tể trị của Chúa không? Xin cho ví dụ?

Lạy Chúa, xin cho con “nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.”

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 5.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top