Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014

1 Phi-e-rơ 1:18-20a
Giá Trị của Bạn

 “Anh chị em không biết thân thể của anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Linh, Ngài đang ở trong anh chị em, và anh chị em nhận Ngài từ Ðức Chúa Trời sao? Anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa” (1 Cô-rinh-tô 6:19 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn tự đánh giá thấy đời sống mình có những giá trị nào? Làm sao bạn có những giá trị đó? Giá trị thật của đời sống bạn là gì? Đến từ đâu? Làm sao bạn có được?

Khi phân tích những nguyên tố trong thân thể chúng ta, các nhà khoa học cho biết những chất được phân tích từ thân thể bạn đáng giá không quá $5.00. Như vậy về giá trị vật chất bạn không đáng giá gì cả! Nhưng Kinh Thánh nói bạn là vô giá. Giá trị của một người không nằm ở phái tính, nhan sắc, sự giàu có, nổi tiếng hay quyền lực mà đến từ những điều cao quý hơn. Đức Chúa Trời dựng nên bạn vì những mục đích lớn hơn. Trong Chúa Giê-xu, bạn nhận biết những sự thật nầy:

Bạn có giá trị vì Đức Chúa Trời đã cho Con Ngài chết thay cho bạn. Sứ đồ Phi-e-rơ viết trong thư thứ nhất: “Anh chị em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không … nhưng bởi máu báu của Ðấng Cơ Đốc, là Chiên Con không tì vết và không khuyết tật,  Ngài đã được định sẵn trước khi sáng tạo vũ trụ” (1:18-20a NIV-VPNS). Một khi bạn nhận biết sự thật: Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng dựng nên bạn, nhưng còn sai Con Ngài vào thế gian để chết thay cho bạn, bạn sẽ không bao giờ nghĩ mình không có giá trị. Chính Đức Chúa Trời đã khẳng định giá trị của bạn. Bạn xứng đáng để Con Ngài chịu đóng đinh đau đớn trên thập tự giá, chết thay để cứu chuộc bạn khỏi sự hư mất đời đời. Bạn rất quý báu đối với Đức Chúa Trời.

Bạn có giá trị vì Chúa Thánh Linh sống trong đời sống của bạn. Khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của đời sống bạn, Ngài để Chúa Thánh Linh sống trong bạn. Qua Chúa Thánh Linh, Ngài soi sáng để bạn lựa chọn trước những quyết định khó khăn. Sứ đồ Phao-lô nói: “Anh chị em không biết rằng thân thể anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Linh, Ðấng đang ngự trong anh chị em” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Bạn có giá trị vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm cho thân thể đầy khuyết điểm của bạn trở nên ngai của Ngài.

Bạn có giá trị vì bạn được Đức Chúa Trời tái tạo để sống một đời sống có mục đích. Khi bạn giao đời sống của bạn cho Chúa Giê-xu, Ngài làm mọi sự trở nên mới và ban cho bạn một khởi đầu mới. Đức Chúa Trời phán: “Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau: Dù tội các ngươi đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết, Dù đỏ thắm như vải điều, sẽ trở nên trắng như lông chiên (Ê-sai 1:18 BTTHĐ). Kinh Thánh nói: “Vậy nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới; những gì cũ đã qua đi; nầy, mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Đức Chúa Trời không quan tâm đến quá khứ của bạn. Ngài quan tâm đến hiện tại và tương lai mà bạn đang hướng đến. Ngài khẳng định đời sống của bạn có giá trị.

Cảm tạ Chúa vì trước mặt Ngài, con có giá trị quá lớn đến nỗi Ngài đã chết thay cho tội lỗi con. Xin cho con nhận biết giá trị của đời sống con để con sống cho mục đích của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top