Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014

Ê-sai 43:1-7
Chúa Tạo Dựng Bạn cho Vinh Quang của Ngài

“Tất cả những người được gọi bằng Danh Ta; Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành họ và đã làm nên họ” (câu 7 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất,” nhưng làm sao bạn biết được trong muôn loài vũ trụ, mình được tạo dựng là một con người độc đáo (câu 1b)? Bạn nghĩ gì khi biết Chúa gọi đích danh bạn, bạn thuộc về Chúa? Lý do nào bạn được dựng nên? Bạn sống thế nào với lý do đó?

Mỗi người Đức Chúa Trời dựng nên đều độc đáo, không giống ai cả. Chúa ban cho mỗi người những năng khiếu, đam mê và sở thích khác nhau để mọi người hiệp lại góp phần làm nên một thế giới tốt đẹp. Chúa dựng nên bạn độc đáo; không người nào khác giống bạn. Tại sao bạn cần quan tâm điều nầy?

1. Bởi vì sự độc nhất của bạn bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời cho bạn. Để biết Chúa muốn bạn làm gì với đời sống của mình, bạn phải khám phá Ngài đã dựng nên bạn đặc biệt như thế nào. Tuy nhiên, bạn cần biết là Đức Chúa Trời không ép bạn sống theo chương trình của Ngài. Bạn có thể chọn sống theo mục đích của Chúa hay của mình. Bạn có thể hoang phí cuộc đời, dùng đời sống một cách ích kỷ vì mình và cho chính mình, hay cho mục đích và chương trình của Chúa cho đời sống bạn. Nhiều người sống đời sống của mình, làm những điều người khác muốn họ làm hơn là làm điều Đức Chúa Trời muốn họ làm.

2. Bạn được trang bị để phục vụ Chúa bởi sự độc đáo của bạn. Đức Chúa Trời hoạch định một sứ mệnh cho đời sống bạn mà không ai khác có thể làm được. Chúa không bao giờ kêu gọi bạn làm điều gì mà Ngài không cho bạn khả năng để làm. Vì vậy bạn cần khám phá những khả năng của mình và nhận biết: Đây là sở trường của tôi, tôi có khả năng. Đây là điều Chúa muốn tôi làm.

3. Vì đời sống là một bài trắc nghiệm. Chúng ta sống đời sống nầy để chuẩn bị cho đời sau ở Thiên Đàng. Chúa cho đời sống nầy như một bài trắc nghiệm, xem chúng ta làm gì với những sự ban cho của Ngài trong thế gian nầy. Và Chúa sẽ quyết định Ngài cho chúng ta những gì ở Thiên Đàng vĩnh cửu.

4. Vì sự độc đáo của bạn bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời. Khi bạn dùng năng khiếu, đam mê và sở thích Chúa ban cho để sống cho mục đích của Ngài, điều đó không chỉ làm bạn có cảm tưởng thích thú về bản thân, nhưng còn làm vui lòng Đấng đã ban cho bạn những điều đó.

Theo Ê-sai 43:7: Nếu đời sống bạn không đem lại vinh quang cho Chúa, bạn không sống theo mục đích Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn, thì bạn đang đi lạc đường. Vì mục đích của Chúa khi tạo dựng bạn: “Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta.”

Mục đích của đời bạn là gì? Mục đích đó có đem vinh quang cho Chúa không?

Lạy Chúa, xin mở mắt, mở lòng con để con vâng phục mục đích Ngài dành cho đời sống con và giúp con sống đem lại vinh quang cho Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 12.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top