Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2014

Giê-rê-mi 1:1-8
Được Tạo Dựng cho Mục Đích của Chúa

“Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: Trước khi tạo dựng con trong lòng mẹ,Ta đã biết con, Trước khi con ra đời Ta đã biệt riêng con, Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước” (câu 4, 5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời tạo dựng ông Giê-rê-mi với mục đích nào? Tại sao nhiều người thấy cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa? Bạn biết Chúa tạo dựng bạn cho mục đích nào? Khi biết mục đích tạo dựng của Chúa, bạn có thái độ và cách sống nào cho cuộc đời mình?

Ông Giê-rê-mi là con của Thầy Tế lễ Hinh-kia, theo truyền thống Do Thái thì ông phải tiếp nối chức tế lễ, nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm tiên tri (câu 4-5). Đức Chúa Trời đã hoạch định đời sống của ông Giê-rê-mi, cũng như đời sống của mỗi chúng ta, trước khi chúng ta sinh ra. Trước khi tạo chúng ta từ trong lòng mẹ, Đức Chúa Trời đã có mục đích cho đời sống chúng ta rồi.

Nhiều người khi suy nghĩ về cuộc đời mình thấy thật vô nghĩa, sinh ra, lớn lên, đi học, rồi đi làm kiếm tiền, lập gia đình rồi chết, bỏ lại tất cả! Tại sao vậy? Vua Sa-lô-môn, người khôn ngoan và giàu có nhất thế giới một thời, đã viết sách Truyền Đạo mô tả đời sống của con người dù thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ thấy hư không, tất cả đều là hư không nếu không hoàn thành mục đích Đức Chúa Trời hoặch định cho mình. Cuối cùng của sách Truyền Đạo, ông đưa ra lời kết: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, tuân giữ điều răn Ngài. Đó là phận sự của con người” (Truyền Đạo 12:13). Muốn biết tính năng của một sản phẩm chúng ta phải xem hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, cũng vậy, muốn biết mục đích của đời sống của mình, chúng ta phải tìm từ Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta. Để kinh nghiệm đời sống ý nghĩa, phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta cần dựa vào Kinh Thánh để khám phá mục đích của đời sống và làm theo Lời chỉ dẫn của Ngài. Cho đến khi chúng ta biết mình được Ngài dựng nên cho mục đích của Ngài, dù thành công hay thất bại thế nào, chúng ta cũng không thấy đời sống là hư không, vô nghĩa!

Khi Chúa kêu gọi ông Giê-rê-mi, Ngài không ép buộc ông phải tuân hành, nhưng Chúa giải thích để ông hiểu, đồng thời Ngài hứa ở cùng để ông hoàn thành mục đích của đời sống ông. Chúa phán trong câu 7, 8: “Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” Khi vâng phục Chúa, sống đúng mục đích Chúa dành cho đời sống chúng ta thì cuộc đời của chúng ta trở nên có ý nghĩa , ích lợi cho Chúa và cho nhiều người như cuộc đời của ông Giê-rê-mi vậy.

Bạn có biết Chúa tạo dựng bạn cho mục đích của Ngài không? Bạn đã sống cho mục đích ấy như thế nào?

Lạy Chúa, xin mở mắt, mở lòng con để con thấy, biết mục đích Ngài dành cho con và theo đuổi, sống cho mục đích đó suốt đời con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 11.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top