Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2014

Ê-sai 3:1-15
Sự Phán Xét trên Người Lãnh Đạo

“Đức Giê-hô-va đến phán xét các trưởng lão của dân Ngài và các lãnh tụ của họ: ‘Chính các ngươi là kẻ đã ăn nuốt vườn nho, của cướp bóc người nghèo đang ở trong nhà các ngươi!’” (câu 14 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong lời tiên tri nầy, tình trạng của Giê-ru-sa-lem và Giu-đa về kinh tế, chính trị và xã hội thế nào? Vì sao Đức Chúa Trời sửa phạt giới lãnh đạo Giu-đa nặng hơn thường dân?

Sự sửa phạt mà Tiên tri Ê-sai công bố ở đây đã xảy ra một thế kỷ sau, bởi bàn tay của người Ba-by-lôn. Dù hết thảy người Giu-đa phải chịu đau khổ vì sự sửa phạt nầy, nhưng giới lãnh đạo chịu nhiều đau khổ hơn. Trong phân đoạn nầy, Tiên tri Ê-sai liệt kê những thành phần lãnh đạo như các anh hùng, chiến sĩ, quan xét, tiên tri, nhân sĩ, cố vấn…bị bắt đưa đi lưu đày, để những người dân thường ở lại (câu 2-4; 2 Các Vua 24:14; 25:18-21). Những người ở lại rơi vào hoàn cảnh thảm thương: Không có lương thực đủ sống, không có người lãnh đạo, không có nơi bình an.

Khi không còn người lãnh đạo, xã hội trở nên hỗn loạn, không còn tôn ti trật tự (câu 4, 5). Khi đó một thường dân bất tài có thể bị buộc ngồi vào ghế lãnh đạo, không phải để điều hành đất nước, nhưng để chịu trách nhiệm về tình trạng sự đổ nát của đất nước (câu 6). Trong hoàn cảnh những người lãnh đạo đi trước đã bị lưu đày, thì làm sao người đàn ông ở lại dám lãnh trách nhiệm gì (câu 7). Xã hội chỉ còn những người phụ nữ và trẻ con lãnh đạo, thì làm sao xã hội có trật tự và ổn định. Khi xã hội loạn lạc như vậy, thì đạo đức cũng suy đồi. Người mạnh áp bức người yếu, người trẻ hỗn láo với người già, người hèn hạ lấn lướt người cao trọng (câu 5).

Tiên tri Ê-sai tiếp tục mô tả sự suy sụp của Giê-ru-sa-lem và Giu-đa. Chúng ta có cảm thấy thương cảm cho họ không? Chúa nêu rõ ràng lý do Ngài sửa phạt họ. Những người Giu-đa vẫn tỏ ra ương ngạnh và kiêu ngạo. Họ chống lại Chúa (câu 8), họ xem thường đạo đức (câu 9). Bức tranh của Tiên tri Ê-sai vẽ ra cho thấy sự bất tài, gian trá của giới lãnh đạo Giu-đa. Vì thế không thể nào tránh khỏi chuyện họ dẫn dân chúng đi vào con đường lầm lạc và khiến cho đất nước suy sụp. Họ tự chọn con đường diệt vong. Thay vì vun trồng, họ đã hủy hoại vườn nho là người Ít-ra-ên; thay vì bảo vệ người nghèo, họ lợi dụng, “đè ép,” “giày vò” người nghèo (câu 15). Đây là lý do Đức Chúa Trời sửa phạt họ. Thật họ đã “chuốc lấy hậu quả do tay mình gây ra” (câu 11).

Người gian ác bị phạt như vậy, còn người công chính thì sao? Chúa phán, “Hãy nói với người công chính rằng phước cho họ, vì họ sẽ hưởng kết quả của việc mình làm” (câu 10). Điều nầy khích lệ chúng ta sống công chính trong mọi hoàn cảnh xã hội, dù tốt hay xấu.

Bạn đã cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước và Hội Thánh như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh và ngoài xã hội. Nguyện họ tìm được sức mạnh và sự khôn ngoan từ Chúa để gánh vác trách nhiệm lãnh đạo trong sự kính sợ Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top