Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2014

Ê-phê-sô 1:1-14
Sự Giàu Có của Cơ Đốc Nhân

“Ngài đã định trước việc nhận chúng ta làm con qua Chúa Giê-xu Cơ Đốc, theo ý định tốt lành và đẹp lòng Ngài, để chúc tụng ân sủng vinh quang mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài” (câu 5-6 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1-2 cho biết gì về người được nhận ân sủng từ Chúa? Cụm từ nào được lặp lại nhiều lần trong phân đoạn nầy? Trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta những sự giàu có thiêng liêng nào? Sự giàu có thiêng liêng được bảo đảm bằng cách nào? Bước vào năm 2014 bạn nhận được sự giàu có của mình thế nào?

Trong lời chào thăm, Sứ đồ Phao-lô tự giới thiệu là sứ đồ của Chúa Giê-xu theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nghĩa là uy quyền trong sứ mệnh của ông đến từ Đức Chúa Trời. Ông cũng xưng nhận ông và độc giả của mình là những người bình đẳng trong một đại gia đình có Đức Chúa Trời là Cha, cùng nhau hưởng ân sủng và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Ông cũng nhấn mạnh đối tượng nhận được sự giàu có là các thánh đồ, là những người trung tín trong Chúa Giê-xu. Họ được gọi là thánh vì đã tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, được biệt riêng cho Ngài – Đấng đã đền tội cho họ trên thập tự giá.

Cơ Đốc nhân nhận được sự giàu có từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói rõ rằng sự giàu có nầy được ban cho bởi Đức Chúa Trời: Đủ phước thiêng liêng, thuộc linh từ trời (câu 3). Các phước hạnh đó là: Ngài chọn chúng ta, Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài nhận chúng ta làm con của Ngài để sống theo mục đích của Ngài, để ca ngợi ân sủng vinh quang của Ngài. Không ai trong chúng ta có thể làm bất cứ điều gì để đạt được những điều đó, chỉ do Đức Chúa Trời ban cho và chúng ta được hưởng sự giàu có thiêng liêng vô hạn từ Ngài ngay những tháng ngày trên đất nầy.

Trong Đấng Cơ Đốc – Đấng Christ, Cơ Đốc nhân được chọn và thừa hưởng sự giàu có từ Đức Chúa Trời. Cụm từ Sứ đồ Phao-lô lặp đi lặp lại trong phần Kinh Thánh nầy là: “Trong Đấng Christ; trong Ngài; trong Con yêu dấu của Ngài.” Để được thừa hưởng sự giàu có này, đời sống chúng ta phải trải qua ba giai đoạn. Thứ nhất, trong Đấng Cơ Đốc chúng ta được “chọn” (câu 4); qua sự hy sinh đền tội của Đấng Cơ Đốc, tội chúng ta được tha (câu 7). Thứ hai, đời sống chúng ta phải “nên thánh.” Đây là quá trình chúng ta phải nhờ cậy Chúa mỗi ngày. Trong Chúa chúng ta có sự khôn ngoan, thông sáng (câu 8) và biết lẽ mầu nhiệm, ý Chúa trong đời sống chúng ta. Cuối cùng, chúng ta phải xác định mục đích cuộc đời chúng ta là “để khen ngợi sự vinh hiển của ân sủng Ngài.” Làm sao con cái Chúa không chúc tụng Chúa khi Ngài biến đổi chúng ta từ tội nhân trở nên “người dự phần kế nghiệp” trong sự giàu có vô biên của Chúa. Chỉ qua sự chết, qua máu của Chúa Giê-xu chúng ta mới hưởng được sự giàu có của Đức Chúa Trời.

Chúa Thánh Linh – Đấng bảo đảm sự giàu có thuộc linh cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đề cập đến sự hiện diện của Ba ngôi Đức Chúa Trời. Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời; đem con người tội lỗi trở về địa vị làm con Ngài (1-5). Đấng Cơ Đốc dùng máu Ngài đền tội chúng ta và đem chúng ta vào địa vị con của Ngài (câu 5, 7). Chúa Thánh Linh “ấn chứng” cho sự giàu có, cơ nghiệp đời đời cho con cái Ngài (câu 13, 14).

Trong năm 2014, xin Chúa giúp chúng ta sống đúng là người được lựa chọn, được thánh hóa, và là con của Đức Chúa Trời, để chúng ta hưởng quyền kế tự, hưởng gia tài thuộc linh mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Năm nầy bạn có tin mình sẽ giàu có trong Chúa hơn không? Bạn sẽ sử dụng sự giàu có từ Chúa để làm gì trong năm nầy?

Cảm tạ Chúa bởi tình yêu cao sâu mà Ngài chọn con làm con của Ngài, cho con được hưởng mọi phước hạnh giàu có thiêng liêng ở các nơi trên trời, nhận ơn cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Cơ Đốc và được bảo đảm bởi Chúa Thánh Linh. Xin giúp con mỗi ngày nhớ ơn Chúa ban, sống trong tình yêu và làm chứng về tình yêu của Chúa cho nhiều người.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top