Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2014

Lu-ca 19:11-19
Phần Thưởng của Phục Vụ

“Này, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm” (Khải Huyền 22:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa giao cho mỗi người một số tiền bằng nhau, điều này có nghĩa gì? Khi phục vụ, chúng ta muốn có phần thưởng, điều này có gì sai trái không? Chúa muốn dạy gì cho chúng ta qua câu chuyện này?

Trong câu 9, Chúa phán “hôm nay, sự cứu đã vào nhà này,” người nghe hiểu lầm “tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay.” Qua ví dụ này, Ngài cho họ biết Nước Chúa sẽ hoàn tất trong tương lai xa khi Ngài trở lại thế gian lần thứ hai. Vì thế, những ai tin Chúa cần phải biết Chúa muốn họ làm gì cho đến khi Ngài trở lại. Câu chuyện Chúa Giê-xu dùng ở đây cũng có liên quan đến một sự kiện lịch sử lúc bấy giờ. Khi Đại đế Hê-rốt qua đời năm thứ 4 T.C., ông để lại xứ Giu-đa cho con trai là Ác-chê-la-út (Archelaus). Theo thủ tục hành chánh La Mã, Ác-chê-la-út phải đến thủ đô La Mã để được Hoàng đế La Mã là Sê-sa Au-gút-tơ phê chuẩn. Lịch sử ghi lại là có một phái đoàn 50 người lãnh đạo người Do Thái cũng đi đến La Mã để thỉnh nguyện xin Sê-sa Au-gút-tơ đừng chấp thuận Ác-chê-la-út làm vua người Do Thái. Đứng trước tình hình này, hoàng đế La Mã quyết định cho phép Ác-chê-la-út làm vua chư hầu vùng Giu-đa nhưng không có sự phê chuẩn chính thức của Hoàng đế. Qua ví dụ này, Chúa mượn một sự kiện lịch sử đã xảy ra để chỉ về Ngài và việc Ngài sẽ trở lại sau này.

Vị thế tử trong câu chuyện này giao cho mười đầy tớ mỗi người một nén bạc (tương đương chừng ba tháng lương lúc bấy giờ) để họ đầu tư và kiếm lợi cho chủ mình. Chỉ thị của chủ rất rõ ràng: “Hãy dùng bạc này sinh lời cho đến khi ta trở về” (câu 13). Bạc chủ giao là để đầu tư sinh lợi cho chủ chứ không phải để tự do ăn xài hay cất giấu.

Ngày nay Chúa giao cho chúng ta mỗi người một số lượng thì giờ, Tin Lành của Chúa như nhau và chúng ta có bổn phận đầu tư những điều này, làm lợi cho Chúa trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Chúa muốn chúng ta trung tín phục vụ Ngài chứ không phải chỉ lo cho riêng mình và không làm gì cả.

Chúa sẽ ban thưởng cho sự trung tín của chúng ta (câu 15-19). Khi trở về, chủ đòi các đầy tớ đến báo cáo. Người làm lợi mười nén bạc được phần thưởng cai trị mười thành; người làm lợi năm nén bạc được phần thưởng cai trị năm thành. Chúa Giê-xu đã thăng thiên và Ngài hứa sẽ trở lại. Chắc chắn sẽ có ngày Chúa đòi chúng ta đến khai trình với Ngài. Phần thưởng cho người ngay lành trung tín không phải người ấy chỉ giữ vững đức tin là được, nhưng phần thưởng chỉ dành cho những người trung tín phục vụ, làm lợi ra cho Chúa.

Chúa Giê-xu phán: “Này, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm” (Khải Huyền 22:12). Thời gian không còn nhiều, bạn đang làm lợi ra cho Chúa như thế nào để ngày cuối cùng nhận được phần thưởng?

Lạy Chúa, con phục vụ Chúa vì vâng lời Ngài và muốn làm Ngài vui lòng, cảm tạ Chúa vì phần thưởng Ngài đã dành sẵn cho con. Xin cho con có lòng trung tín trong sự phục vụ Ngài và cho con luôn sẵn sàng chờ đón Chúa trở lại.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top