Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2014

Ma-thi-ơ 28:19-20
Đại Sứ Mệnh

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Đại mệnh lệnh mà Chúa giao cho các môn đệ gồm những công tác nào? Những công tác này có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể thi hành những công tác này bằng những cách nào?

Trên núi Ga-li-lê, Chúa nói với môn đệ về thẩm quyền của Ngài. Chúa đã hoàn tất nhiệm vụ cứu chuộc và nay Ngài đang thống trị cả thế gian này. Giờ đây, các môn đệ nhận thức rằng thực thi Đại Mệnh Lệnh này là quyết định tốt nhất trong đời, vì biết rằng mình đang phục vụ Đấng có thẩm quyền lớn nhất.

Chúa giao sứ mệnh phục vụ cho con dân Ngài. Ngài giao cho các sứ đồ một nhiệm vụ mới mà chúng ta gọi là Đại Sứ Mệnh: Rao truyền sứ điệp của Chúa cho đến cùng trái đất. Câu 19-20 cho chúng ta thấy mệnh lệnh của Chúa cho các môn đệ và cho chúng ta hôm nay là “đào tạo môn đệ cho Chúa,” bằng cách: a) đi ra làm chứng, b) báp-tem cho họ, và c) dạy dỗ họ. Kinh Thánh Bản Dịch Mới viết: “Đức Giê-xu đến gần và bảo các môn đệ: ‘Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.” Chúa muốn chúng ta phải biến nhân loại thành môn đệ của Ngài (đi ra làm chứng, báp-tem, dạy đạo).

Chúa ở cùng môn đệ Ngài trong công tác phục vụ. Chúng ta không làm một mình vì Chúa hứa rằng Ngài hằng ở với chúng ta luôn trong thân vị của Chúa Thánh Linh. Chúa không chỉ ở với con cái Ngài một khoảng thời gian, nhưng Ngài sẽ ở với chúng ta luôn cho đến tận thế (câu 20). Vậy, chúng ta còn ngần ngại gì mà không dâng mình thực hiện sứ mệnh cao quý nhất thế gian này?

Hội Thánh chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa khi mỗi cá nhân phục vụ Ngài qua “Đại Mệnh Lệnh” cho người chung quanh tại địa phương và góp phần truyền giáo trên toàn thế giới. Bạn đã sẵn sàng cam kết phục vụ Chúa chưa? Bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ Đại Mệnh Lệnh mà Ngài đã giao phó, xin cho con lòng nhiệt thành để rao truyền sứ điệp của Chúa cho đến khi Ngài trở lại.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần học Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top