Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 30/9/2013

Châm Ngôn 29:18
Tầm Nhìn Thuộc Linh

“Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng;

Nhưng phước cho người tuân giữ Kinh Luật” (Châm Ngôn 29:18 – Bản dịch 2002).

Câu hỏi suy ngẫm: Khải tượng hay tầm nhìn thuộc linh là gì, và quan trọng ra sao? Chúng ta cần hướng tầm nhìn về đâu? Những gì có thể cản trở tầm nhìn thuộc linh của chúng ta?

Câu Kinh Thánh trên có thể áp dụng cho các Hội Thánh, tổ chức, và các quốc gia. Nơi nào thiếu khải tượng thì mọi người sẽ không có hướng đi, và tổ chức đến chỗ tan rã. Câu Kinh Thánh trên cũng áp dụng cho cá nhân mỗi con dân Chúa nữa.

Khải tượng ở đây có thể hiểu theo nghĩa thường dùng trong Kinh Thánh, tức là sự hiện thấy siêu nhiên, khi Chúa làm hiển lộ cho mắt trần chúng ta nhìn thấy những gì trong linh giới. Ví dụ như Tiên tri Ê-sai đã thấy khải tượng trong đền thờ (Ê-sai 6:1). Khải tượng ở đây cũng có thể hiểu theo nghĩa hiện đại tức là những ước mơ, hoài bão mà chúng ta mong muốn sẽ có được trong tương lai. Khải tượng theo các nghĩa trên đều quý giá. Tuy nhiên, khải tượng mà chúng ta cần hơn hết là cái nhìn thuộc linh, tầm nhìn chính xác về mọi việc trong ánh sáng Phúc Âm, tức là trong bối cảnh chương trình cứu chuộc của Chúa. Đây là khải tượng, là cái nhìn mới mà mỗi con dân Chúa cần có. Sứ đồ Phao-lô viết: “Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa” (2 Cô-rinh-tô 5:16).

Để có cái nhìn mới rõ ràng, trước hết chúng ta cần phải loại bỏ những chướng ngại che khuất tầm nhìn của chúng ta. Đó là:

Lòng lo lắng về của cải trần gian. Chúa Giê-xu dạy: “Kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo” (Ma-thi-ơ 13:22). Khi lòng chúng ta quá ham mê lo lắng về của cải đời nầy thì chúng ta sẽ không còn có cái nhìn thuộc linh sáng suốt nữa. Trước mắt chúng ta chỉ còn thấy có tiền và tiền mà thôi.

Lòng ham mê danh vọng trần gian. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy…” (Ma-thi-ơ 6:1). Người quá chú trọng đến tiếng khen chê của người đời, không thể nhìn vượt ra khỏi cái tôi nhỏ nhoi của mình.

Lòng ham mê thú vui trần gian. Sứ đồ Phao-lô đau đớn nhắc về ông Đê-ma: “Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy,..” (2 Ti-mô-thê 4:10). Ông Đê-ma vì ham mê cuộc sống thoải mái đã không còn nhìn thấy giá trị của công tác thuộc linh – là công tác đầy gian lao, nên ông đã bỏ chức vụ nửa chừng mà trở về với cuộc sống bình thường.

Chúng ta cần dẹp những những chướng ngại trên thì mới có cái nhìn thuộc linh sáng suốt được.

Tầm nhìn thuộc linh của chúng ta cần quy về ba hướng sau:

Nhìn vào: Người ta thường nói: Hãy nhìn mình khách quan như người khác nhìn mình. Câu nói trên cũng có giá trị phần nào. Tuy nhiên, cái nhìn ấy cũng chưa phải là chính xác và quan trọng nhất. Chúng ta cần nhìn mình như Chúa nhìn mình. Chúa bảo ông Sa-mu-ên: “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7). Chúng ta cần nhìn xem mình trong ánh sáng của Phúc Âm của Chúa. Chúng ta là những tội nhân hư mất (Rô-ma 3:23), nhưng đã được Chúa cứu và trở thành người thánh và rất yêu dấu của Ngài (Cô-lô-se 3:12). Hãy tiếp tục nhìn mình trong ánh sáng của Phúc Âm.

Nhìn lên: Tiên tri Ê-sai đã kinh nghiệm: “Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ” (Ê-sai 6:1). Chúng ta cần nhìn lên để thấy Chúa vinh quang, tốt lành, thánh thiện, yêu thương, quyền năng, khôn ngoan là thể nào,

Nhìn ra: Gia-cơ 2:15-17 dạy: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” Chúng ta cần nhìn ra để thấy những người xung quanh trong ánh sáng Phúc Âm của Chúa. Họ không phải là đối tượng để khai thác, lợi dụng, nhưng là đối tượng để chúng ta yêu thương và chia sẻ. Có người cần chúng ta chia sẻ của cải vật chất, hay nói lời khuyên lơn khích lệ, an ủi. Có nhiều người cần chúng ta nói cho biết tin mừng cứu rỗi.

Một khi chúng ta có được tầm nhìn thuộc linh như vậy, chắc chắn đời sống chúng ta sẽ không vô ích, nhưng có hướng đi. Chúng ta sẽ không nói như ông Ca-in rằng: “Tôi là người giữ em tôi sao?” (Sáng Thế Ký 4:9). Nhưng chúng ta sẽ nói như ông Ê-sai rằng: “Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con” (Ê-sai 6:8).

Lạy Chúa, xin cho con có tầm nhìn thuộc linh để thấy mình, thấy Chúa, và thấy người trong ánh sáng Phúc Âm của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top