Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 29/9/2013

Thi Thiên 81:1-16
Lắng Nghe

“Ôi! Phải chi dân Ta lắng nghe Ta!” (câu 13a).

Câu hỏi suy ngẫm: “Lắng nghe Chúa” nghĩa là gì? Tầm quan trọng của việc “lắng nghe Chúa”? Bạn đang thực hiện việc nầy như thế nào?

Mở đầu Thi Thiên nầy là phần kêu gọi tôn ngợi Đức Chúa Trời bằng tiếng hát và các dụng cụ âm nhạc khác nhau, một không khí vui mừng khi tuyển dân nhớ lại những việc lớn lao Đức Chúa Trời đã làm để giải cứu họ khỏi Ai Cập (câu 1-5). Ngay sau đó là tiếng Đức Chúa Trời phán cùng họ. Chúa nhắc họ thế nào Ngài đã đáp lời kêu cầu và đem họ ra khỏi cảnh nô lệ (câu 6-7). Nhưng đáp lại, họ lại không “lắng nghe” Ngài.

“Lắng nghe” là điều được nhấn mạnh trong Thi Thiên nầy. Đức Chúa Trời phán hai lần: “Phải chi” dân Ngài lắng nghe Ngài (câu 8 và 13). “Lắng nghe” là điều Đức Chúa Trời mong muốn nơi con dân Ngài. Với Chúa, lắng nghe và vâng lời tốt hơn dâng sinh tế (1 Sa-mu-ên 15:22). “Lắng nghe” ở đây mang tính tích cực: Nghe những điều Chúa phán dạy, rồi vâng giữ, làm theo. “Lắng nghe” luôn đi kèm với “vâng phục”“đi trong đường lối” Chúa (câu 11, 13).

Vì dân Chúa không lắng nghe tiếng Ngài, nên họ lìa xa Chúa, sa ngã trong ý riêng (câu 11-12). Trái lại, nếu lắng nghe Ngài, họ sẽ chiến thắng kẻ thù và nhận lãnh ân phước dư dật, tốt lành nhất từ nơi Chúa (câu 13-16).

“Lắng nghe” là yếu tố trọng tâm trong đời sống Cơ Đốc nhân. Sẽ là sai sót lớn nếu một buổi thờ phượng chỉ chú trọng đến ca ngợi và các hình thức khác mà không có phần đọc và nghe Lời Chúa. Thay vì “mau nghe, chậm nói” (Gia-cơ 1:19), chúng ta có khuynh hướng mau nói, chậm nghe. Đôi khi trong những buổi thờ phượng hay thì giờ tĩnh nguyện, chúng ta không dành một khoảng trống nào để Chúa phán dạy mình cả. Hãy để Chúa nói với chúng ta, thay vì chúng ta cứ huyên thuyên với Ngài. Hãy dành cho Chúa cơ hội để chúng ta nghe được tiếng Ngài phán, để biết được ý muốn của Ngài mà sống và làm theo.

Một đời sống biết “lắng nghe” sẽ đắc thắng những cám dỗ, kinh nghiệm ơn phước tràn đầy và tốt lành nhất từ nơi Chúa.

Bạn có phải là người biết “lắng nghe” không? Hãy xin Chúa giúp bạn làm được và giữ thói quen quý báu nầy.

Lạy Chúa, xin dạy con biết lắng nghe, vâng phục, và đi theo đường lối Ngài trọn đời con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top