Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 28/9/2013

2 Các Vua 6:8-23
Thấy Điều Mắt Trần Không Thể Thấy

“Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sy-ri đã toan tính làm gì Ít-ra-ên? Tại sao mưu toan của Vua Sy-ri bị thất bại? Vua Sy-ri đã làm gì để đối phó với Tiên-tri Ê-li-sê? Tiên tri Ê-li-sê và môn đệ của ông đã có phản ứng khác nhau thế nào khi thấy quân Sy-ri đang vây hãm thành của họ? Tại sao có sự khác nhau như vậy? Bạn mong được Chúa mở mắt thuộc linh để thấy điều gì?

Câu chuyện hôm nay xảy ra tại xứ Ít-ra-ên, là vương quốc phía Bắc, trong thời quốc gia Do Thái bị chia đôi. Bấy giờ, vua nước Sy-ri toan dùng chiến tranh du kích để khuấy rối Ít-ra-ên. Vua Sy-ri mật bàn với các tướng lãnh của mình để đem quân đến tấn công những địa điểm vua muốn. Nhưng vua Sy-ri đã thất bại, vì nơi nào quân lính Sy-ri kéo đến thì họ cũng gặp quân Ít-ra-ên dàn sẵn để canh giữ. Sự việc nầy xảy ra liên tục nhiều lần, cho nên vua nghĩ có người trong hàng ngũ của mình làm nội gián cho Ít-ra-ên. Sau khi điều tra cẩn thận, vua biết không có nội gián, nhưng có một tiên tri của Đức Chúa Trời tên là Ê-li-sê hiện đang ở tại Đô-than, trong xứ Ít-ra-ên. Vị tiên tri nầy có thể nghe hết những lời vua bí mật nói trong phòng riêng của mình, và tiên tri đã cảnh báo cho vua Ít-ra-ên để phòng bị.

Khi biết được sự kiện nầy, vua Sy-ri bèn sai một đạo binh đông đảo cùng ngựa xe đến vây Đô-than trong ban đêm để bắt sống Tiên tri Ê-li-sê. Sáng hôm sau, một môn đệ của Tiên tri Ê-li-sê dậy sớm và hoảng sợ khi thấy đạo binh đang vây hãm thành. Môn đệ nầy trình cho thầy mình biết tình hình và xin thầy chỉ dẫn. Tiên tri Ê-li-sê đáp rằng: “Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó” (câu 16 BTTHĐ). Rồi Tiên tri Ê-li-sê cầu nguyện xin Chúa mở mắt môn đệ của mình. Chúa đã mở mắt người môn đệ và ông đã thấy trên núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Tiên tri Ê-li-sê. Chúa đã cho thiên binh đông đảo đến bảo vệ đầy tớ Ngài, nhưng người môn đệ không trông thấy cho đến khi được Chúa mở mắt.

Kinh Thánh cho biết ngoài thế giới vật chất của chúng ta, còn có linh giới là thế giới thuộc về một chiều kích khác. Trong linh giới có sự hiện diện của Chúa, các thiên sứ, và ma quỷ. Linh giới tương tác với thế giới vật lý chúng ta, nhưng bình thường người trần thế không thể thấy và nghe được những gì thuộc về linh giới, trừ khi nào Chúa mở mắt, mở tai chúng ta, hay khi Chúa cho phép linh giới bày tỏ cho chúng ta một cách hiển lộ.

Chúng ta không cần tìm kiếm để thấy, để nghe những gì thuộc về linh giới. Dù vậy, hằng ngày chúng ta cần được mở mắt thuộc linh để “thấy” bằng mắt tâm linh những chân lý thuộc linh mà Chúa đã dạy trong Lời của Ngài. Đây là một vài chân lý thuộc linh chúng ta cần nhờ Chúa mở mắt thuộc linh để nhìn thấy:

Chúa luôn ở cùng với chúng ta cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20).

Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (1 Giăng 4:4).

Chúng ta đã đồng chết và đồng sống lại với Đấng Cơ Đốc (Rô-ma 6:5).

Chúng ta đang đồng ngồi các nơi trên trời trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc (Ê-phê-sô 2:6).

Chẳng có sự đoán phạt cho những người ở trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc (Rô-ma 8:1).

Chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Cơ Đốc, mà chúng ta sống, không phải chúng ta sống nữa, nhưng Đấng Cơ Đốc sống trong chúng ta (Ga-la-ti 2:20).

Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:28).

Lạy Chúa, xin Ngài mở mắt thuộc linh của con, để con thấy sự phong phú, mầu nhiệm trong chân lý của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top