Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 18/9/2013

Ô-sê 4:1 – 5:7
Bản Liệt Kê Tội Lỗi

“Hỡi con dân Ít-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ nầy. Trong xứ nầy chẳng có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ. Cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (4:1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã phạm những tội nào? Mục đích của bản cáo trạng nầy là gì? Có những rào cản nào ngăn không cho bạn trở lại với Đức Chúa Trời? Làm thế nào để loại bỏ?

Nếu theo dõi đầy đủ một phiên tòa, chúng ta sẽ thấy quan tòa tổng kết tất cả tội lỗi và các bằng chứng phạm tội trước khi kết án bị cáo. Phân đoạn hôm nay là một bản liệt kê tội lỗi mà người Ít-ra-ên đã phạm. Trước tiên, hàng loạt tội vi phạm đến Mười Điều Răn dẫn đến những hậu quả thật kinh khủng (4:1-3). Kế đến, sự bại hoại của các tiên tri, thầy tế lễ và dân chúng. Hết thảy đều vi phạm Luật Pháp của Đức Chúa Trời (câu 4-9). Rồi đến tội tà dâm và thờ hình tượng. Những thuật ngữ được sử dụng để nói về những việc làm tội lỗi của bà Gô-me được lặp đi lặp lại ở đây (câu 10-19). Cuối cùng, tội lỗi của hoàng tộc Ít-ra-ên (5:1-7).

Những tội lỗi được lặp đi lặp lại và ngày càng gia tăng nầy trở thành một rào cản khiến người Ít-ra-ên không thể trở lại cùng Đức Chúa Trời (5:4). Sứ đồ Phao-lô mô tả tình trạng tương tự khi mà tội lỗi đã lên đến đỉnh điểm và dân Ngài không có chút ăn năn thống hối, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ chìm đắm trong tội lỗi của họ (Rô-ma 1:21-32). Đang khi ông Ô-sê rao truyền sứ điệp cho vương quốc phía Bắc đang bị rủa sả vì tội lỗi, thì vương quốc Giu-đa phía Nam vẫn còn một nhóm nhỏ những người trung tín. Họ là những tiên tri và một vài vị vua vẫn giữ đức tin. Đức tin đó còn được lưu giữ thêm vài thế hệ nữa.

Khi suy ngẫm phân đoạn nầy bạn cảm thấy thế nào về tội lỗi của thế giới vào thời ông Ô-sê và về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên họ? Cần hiểu là Ngài đoán phạt không phải để tuyệt diệt nhưng để dẫn người Ít-ra-ên đến chỗ ăn năn và được giải cứu. Ngài khiến họ bị bức hại và làm tản lạc không phải để đẩy họ xa khỏi Ngài, mà kéo họ đến gần Ngài. Khi hiểu như thế bạn sẽ dễ dàng cầu nguyện cho tình trạng cứng lòng của dân tộc mình để họ được kéo đến gần Ngài. Và bạn cũng kiên trì cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban sự phục hưng cho Hội Thánh của bạn.

Bạn được Đức Chúa Trời kéo đến gần Ngài như thế nào và bạn tiếp tục cầu xin gì cho Hội Thánh địa phương của bạn?

Lạy Chúa, xin tha mọi tội cho chúng con và phục hồi niềm vui cứu rỗi nơi chúng con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top