Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 16/9/2013

Ô-sê 1:1-2:1
Mục Đích của Sự Sửa Phạt

“Nhưng dân số Ít-ra-ên sẽ đông như cát biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Tại chính nơi chúng nghe phán: ‘Các ngươi không phải là dân Ta, sẽ lại nghe: Các ngươi là con Đức Chúa Trời hằng sống’” (câu 10 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời truyền cho Tiên tri Ô-sê lấy một người vợ gian dâm? Sau những lời cảnh cáo và sự trách phạt, việc gì xảy ra? Tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với dân của Ngài thế nào? Bạn nhận biết thế nào về tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với bạn?

Ông Ô-sê thi hành chức vụ tiên tri trong thời kỳ trị vì của bảy vua cuối cùng của vương quốc Ít-ra-ên. Thời gian ông nói tiên tri khoảng 40 năm, bắt đầu từ triều đại của Vua Giê-rô-bô-am (2 Các Vua 14:23-29). Khởi đầu chức vụ, ông Ô-sê nhận được một mệnh lệnh khác thường từ Đức Chúa Trời, “Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm, và con cái ngoại tình” (câu 2). Vì sao một tiên tri của Đức Chúa Trời không lấy một người vợ đoan chính, trong sạch mà lại cưới một người vợ ngoại tình? Đức Chúa Trời muốn gì nơi ông Ô-sê? Ngài muốn ông Ô-sê biết khi lập gia đình với người vợ nầy và ông yêu thương vợ thế nào, thì Ngài cũng tiếp tục yêu thương người Ít-ra-ên là dân tộc phạm tội thể ấy. Qua hôn nhân của ông Ô-sê, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ tình yêu đời đời của Ngài đối với dân tộc mà Ngài đã chọn lựa. Vì thế ông Ô-sê đã vâng lời Ngài và cưới cô Gô-me làm vợ (câu 3).

Sự việc vẫn chưa kết thúc, bởi khi sinh con đầu lòng, Đức Chúa Trời bảo ông Ô-sê đặt tên cho con là Gít-rê-ên – “Đức Chúa Trời làm cho tan lạc.” Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời sắp sửa làm tan lạc người Ít-ra-ên bằng cơn thảm sát được thực hiện bởi bàn tay của Vua Giê-hu (2 Các Vua 9:7-37; 10:1-11). Tên hai người con kế của ông Ô-sê (câu 6, 9) nói lên rằng Đức Chúa Trời đã rút giao ước yêu thương của Ngài khỏi người Ít-ra-ên bởi vì họ bất trung với Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chỉ tạm thời làm như thế để răn dạy họ, vì họ vẫn là dân Ngài.

Tiếp theo lời cảnh cáo và trách phạt là lời an ủi và hy vọng từ Đức Chúa Trời. Có lần Ngài nói rằng: “Các ngươi không phải dân Ta,” nhưng chẳng bao lâu, Ngài gọi họ là “con Đức Chúa Trời hằng sống” (câu 10). Ngài hứa hai vương quốc Giu-đa và Ít-ra-ên sẽ hiệp một với nhau. Điều nầy một phần đã xảy ra khi người Giu-đa trở về từ Ba-by-lôn. Số người trở về thuộc hai vương quốc Giu-đa và Ít-ra-ên. Nhưng Giu-đa và Ít-ra-ên chỉ hoàn toàn hiệp một khi họ được hiệp một trong Chúa Giê-xu.

Có khi nào bạn bị Đức Chúa Trời sửa phạt không? Sự sửa phạt của Ngài có mục đích gì?

Lạy Chúa, khi con lầm lạc, Ngài yêu thương sửa dạy con, rồi Ngài an ủi, đem hy vọng và niềm vui đến với con. Con tạ ơn Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top