Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 12/9/2013

Lu-ca 20:27-40
Đức Chúa Trời của Người Sống

“Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống” (câu 38 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Sa-đu-sê tin điều gì? Ngày nay có nhiều người cũng tin như vậy, điều đó đưa họ đến lối sống nào? Chúa Giê-xu chỉ cho họ thấy những sai lầm nào? Vì sao bạn tin quyết có sự sống đời đời?

Người Sa-đu-sê không tin có sự sống lại sau khi chết. Họ biết Chúa Giê-xu dạy có sự sống lại, vì thế họ bịa ra câu chuyện về một phụ nữ lần lượt cưới bảy anh em để chất vấn Ngài. Họ hỏi: “Vậy thì đến ngày sống lại, phụ nữ đó sẽ là vợ ai? Vì bảy người đều đã là chồng bà” (câu 33). Ý của câu hỏi là nếu bảy anh em đều sống lại, rồi vào thiên đàng, phụ nữ nầy sẽ phải kết hôn với cả bảy người. Nhưng theo luật của người Giu-đa, người phụ nữ nầy chỉ được có một chồng. Thế thì lời dạy về sự sống lại của Chúa Giê-xu mâu thuẫn với Kinh Thánh. Do đó, theo ý của người Sa-đu-sê việc sống lại của thân thể là điều không thể có.

Khi đặt câu hỏi khá dài như thế, người Sa-đu-sê nghĩ Chúa Giê-xu sẽ không đủ lý lẽ để trả lời thỏa đáng, nhưng Ngài chỉ cho thấy họ đã sai lầm trên hai phương diện: Một là, khi không tin có sự sống lại của thân thể, họ không tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự sống lại của thân thể là bằng chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời. Hai là, họ không biết Kinh Thánh. Cưới hỏi cần trong đời nầy để sinh con, để nhân loại tiếp tục tồn tại và phát triển trên đất. Nhưng trong thiên đàng không có cưới hỏi hay dựng vợ, gã chồng. Thiên đàng không có sự chết (Khải Huyền 21:4), vì thế không cần lập gia đình để sinh con cái.

Khi vào thiên đàng, chúng ta sẽ giống như các thiên sứ, nghĩa là sẽ sống mãi mãi. Tất cả người tin Chúa Giê-xu sẽ trở nên con cái Ngài và dự phần vào sự sống lại sau khi chết (1 Cô-rinh-tô 15:20-22). Người Sa-đu-sê chỉ tin vào năm sách đầu của Cựu Ước. Trong Xuất Ai Cập 3:6, ông Môi-se trích Lời của Đức Chúa Trời: “Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Cả ba nhân vật vừa được nói đến đều chết khi ông Môi-se viết câu nầy. Dù vậy, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của người sống, nên cả ba ông đều vẫn sống, đây là sự sống sau khi chết. Vì thế, năm sách đầu tiên của Kinh Thánh đã dạy về sự sống sau khi chết là điều người Sa-đu-sê từ chối không tin.

Sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu hứa ban cho bạn, làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?

Tạ ơn Chúa là Đấng Hằng Sống, vì lời hứa về sự sống đời đời Ngài ban cho con. Xin chỉ cho con người mà con có thể nói về lời hứa diệu kỳ nầy hôm nay.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top