Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/9/2013

Lu-ca 20:9-18
Nền Tảng Vững Chắc

“Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá móng” (câu 17b NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Những nhân vật trong câu chuyện tượng trưng cho những ai? Chúa Giê-xu muốn nói gì khi trích dẫn Thi Thiên 118:22? Cuộc đời bạn đang đặt trên nền tảng nào?

Trong câu chuyện nầy, chủ vườn nho tượng trưng cho Đức Chúa Trời, và vườn nho tượng trưng cho người Ít-ra-ên. Mác 12:1 nói rằng sau khi trồng vườn nho, chủ vườn còn đào một hầm ép rượu. Trong thời Chúa Giê-xu, người ta thường trồng nho để sản xuất rượu. Nho được đặt trong thùng ép rượu để người ta giẫm đạp lên. Nước nho chảy xuống một cái rảnh và người ta hứng lấy. Tác giả mượn điều nầy để mô tả lịch sử của người Ít-ra-ên. Đức Chúa Trời đã sai các đầy tớ của Ngài là các tiên tri trong thời Cựu Ước đến với người Ít-ra-ên để tìm kiếm trái của sự ăn năn và công chính. Những người trồng nho chính là người Giu-đa đã không ngừng bức hại các tiên tri của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Ngài sai chính Con Độc Sinh của Ngài là Chúa Giê-xu. Ở đây, ẩn dụ nầy trở thành lời tiên tri. Khi Con Đức Chúa Trời đến với người Giu-đa, họ chống đối Ngài và giết Ngài. Lời tiên tri được ứng nghiệm vào năm 70 S.C., khi người La Mã triệt hạ thành Giê-ru-sa-lem. Sau khi diệt những người trồng nho gian ác, chủ vườn giao vườn nho cho người khác – Dân Ngoại. Điều nầy đã xảy ra. Khi người Giu-đa từ chối Chúa Giê-xu và các sứ đồ, Phúc Âm của sự cứu rỗi được ban cho Dân Ngoại.

Sau đó, trong câu 17, Chúa Giê-xu trích dẫn Thi Thiên 118:22 để chứng tỏ rằng dù người Giu-đa từ chối Ngài, Ngài vẫn là hòn đá góc nhà, là nền tảng vững chắc cho một đền thờ “mới,” một dân tộc Ít-ra-ên “mới,” chính là Hội Thánh Ngài. Dân Ngoại giờ đây được ban cho vườn nho là vương quốc Đức Chúa Trời. Dân Ngoại giờ đây nhận được sự cứu rỗi mà người Giu-đa khước từ.

Cuối cùng, theo câu chuyện nầy, chúng ta cũng là những người trồng nho. Vì thế, cần xem mình là những người trồng nho như thế nào? Có dâng lên Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài? Có dâng lên Ngài trái của sự công chính, tức lối sống công chính, ngay thật mà Ngài đòi hỏi chúng ta không?

Lạy Chúa, con xin đặt cuộc đời con trong tay Ngài là nền tảng vững chắc. Xin dắt con đi trong các lối công chính và giúp con đem Phúc Âm đến với người khác, kể cả những người đã từ chối Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top