Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 7/8/2013

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:5
Sự Khích Lệ Đời Đời

“Xin Ngài khích lệ lòng anh chị em, giúp anh chị em mạnh mẽ trong mọi việc thiện và mọi lời lành” (câu 17 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì? Những yếu tố nào khiến Sứ đồ Phao-lô tin rằng các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca giữ vững đức tin? Tình trạng đức tin của bạn hiện giờ thế nào? Mạnh mẽ, vững vàng hay rúng động? Vì sao?

Sứ đồ Phao-lô có lý do để tin các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca không từ bỏ địa vị Cơ Đốc nhân, mà vẫn giữ vững đức tin trong hoàn cảnh dường như không thuận lợi cho họ. Niềm tin của ông không đặt nơi họ, nhưng nơi Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3, 4).

Sứ đồ Phao-lô tin rằng chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời an ủi họ và giúp giữ họ trong đức tin để cứ tiếp tục trông cậy Ngài (2:13, 16; 3:5). Bất chấp những diễn biến đáng sợ xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ luôn là niềm hy vọng cho họ. Tình yêu thương của Ngài hoàn toàn khác với tình yêu thương mong manh hay dời đổi của con người. Tại thập tự giá, trên đồi Gô-gô-tha, tình yêu thương của Ngài được chứng minh là tình yêu cao sâu và đời đời. Chính tình yêu thương nầy khiến Ngài kêu gọi và chọn lựa họ cùng chúng ta (2:14). Trong sự cứu rỗi bởi Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân được kêu gọi để được biến đổi bởi Chúa Thánh Linh, để sống cho Đức Chúa Trời và chia sẻ với Ngài trong sự vinh quang.

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhắc đến sự khích lệ của Đức Chúa Trời (2:16; 3:5). Ngài luôn ở bên cạnh những người Ngài kêu gọi và lựa chọn để an ủi, khích lệ, khiến họ mạnh mẽ và vững vàng để đương đầu với sự bức hại (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:7, 8) và với tà giáo mà không sợ hãi. Kế đến, Sứ đồ Phao-lô nói đến sứ điệp của Đức Chúa Trời (3:1) mà ông hết lòng mong muốn mọi người biết đến. Đây là sứ điệp Phúc Âm có quyền năng biến cải tội nhân và là hy vọng cho toàn thế giới. Cuối cùng, bằng kinh nghiệm của người rao giảng Phúc Âm, kinh nghiệm bao khổ nạn và bức hại, Sứ đồ Phao-lô xác nhận sự thành tín của Đức Chúa Trời (3:3, 4). Vì là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài bảo vệ sứ điệp Phúc Âm để được rao truyền trên toàn cầu và đạt những thành quả lớn lao. Trong trận chiến thuộc linh khốc liệt, kẻ thù thật sự của Cơ Đốc nhân là Sa-tan. Bởi sự thành tín, Chúa khiến con dân Ngài vững vàng và giữ họ khỏi bàn tay của Ác giả hay Sa-tan.

Đó là những lý do Sứ đồ Phao-lô tin rằng các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca luôn vững bước trên hành trình thuộc linh và ông khích lệ họ “hãy đứng vững và giữ gìn các lời dạy…” (2:15 NIV-VPNS).

Điều gì khích lệ và giúp bạn vững vàng trong đức tin? Bạn có thể giúp một người bạn cùng đức tin đang nản lòng và thối lui trên hành trình thuộc linh thế nào?

Tạ ơn Chúa về tình yêu thương, sự khích lệ và sự thành tín của Ngài đã giúp con đứng vững và vâng giữ những lời Ngài dạy, do đó con có thể giúp người khác đứng vững.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top