Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 5/8/2013

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Đức Chúa Trời Là Công Minh

“Đức Chúa Trời là công minh; Ngài sẽ lấy hoạn nạn báo trả người gây hoạn nạn cho anh chị em” (câu 6 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đang ở trong tình cảnh nào? Sứ đồ Phao-lô khích lệ thế nào để họ luôn vững tin? Ai sẽ báo trả những người làm khổ Cơ Đốc nhân một cách bất công? Số phận của những người không vâng phục Tin Lành sẽ ra sao? Vì sao số phận của chúng ta gắn liền với sự trở lại của Chúa Giê-xu? Giữa xã hội đầy bất công, điều gì giúp bạn vững tin Đức Chúa Trời công minh?

Trong những ngày qua, chúng ta đã được mạnh mẽ đức tin khi học những bài học có nội dung vô cùng khích lệ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được khích lệ qua lời dạy của Sứ đồ Phao-lô về thời kỳ cuối cùng. Sau phần chào thăm, Sứ đồ Phao-lô bắt đầu bằng lời tạ ơn về sự trung tín của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca giữa mọi sự bức hại và khốn khó (câu 3, 4), và kết thúc bằng lời cầu nguyện để họ bền lòng giữ lấy đức tin dù phải sống trong hoạn nạn (câu 11, 12). Phần trọng tâm nói về thái độ đối với sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời và niềm hy vọng mà sự phán xét đem lại cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca (câu 5-10).

Sứ đồ Phao-lô thông báo với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là đúng đắn (câu 5) và đây là phương tiện để Ngài thử nghiệm tính chân thật đức tin của họ và đem họ vào vương quốc đời đời của Ngài. Kế đến, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là công minh (câu 6, 7). Vì bản chất công chính, cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những người tiếp tục dấn sâu vào tội ác và ban thưởng người chịu khổ vì đức tin của họ. Nhằm nhắc chúng ta đừng xem nhẹ ý nghĩa của sự đoán phạt, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là đáng sợ (câu 7-9). Câu 7 nói về sự kiện xảy ra trong ngày đoán phạt, câu 8 nói về những người sẽ bị đoán phạt, và câu 9 cho biết họ sẽ bị hình phạt thế nào.

Phân đoạn nầy công bố phán quyết kinh khủng đối với người “chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Chúa Giê-xu Cơ Đốc chúng ta” (câu 8). Những người ngược đãi Cơ Đốc nhân bị hình phạt, còn “các thánh đồ,” là những người tin Chúa Giê-xu, thì trong ngày cuối cùng sẽ vui mừng, tôn ngợi sự vinh quang và quyền phép của Đức Chúa Trời. Phần của người tin được kết chặt với sự trở lại của Chúa Giê-xu. Ngày Chúa từ trời hiện ra (câu 7) sẽ là ngày chúng ta được vinh quang với Ngài.

Trong ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, bạn suy nghĩ và có thái độ nào với sự trở lại của Ngài?

Lạy Chúa Thánh Linh, xin cầu thay cho con biết sống theo ý muốn Ngài và giúp con nhiệt thành trông đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top